ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1425 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  С.В.В., редовно призован, се явява адв. Т.Д. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В залата се явява прокурор Тиха Стоянова – прокурор от Окръжна Прокуратура Бургас, която от името на Прокуратурата на република България на основание чл. 16 от АПК, предявява искане за конституиране на Прокуратурата на република България като страна в производството с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът счита, че искането на прокурора е основателно, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на република България като страна в производството.

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.В.В. против отказ на началника на РУ Карнобат да върне разрешение за носене, употреба и съхранение на оръжие и боеприпаси /РНУСОБ/ № 20610274262/2016 г. и връщане на разрешените в същото огнестрелни оръжия: ловна карабина м.“Чешка Збрьовка“ калибър 3006, гладкоцевна ловна пушка „Филма“ 12 калибър и полуавтоматична главкоцевна ловна пушка „Байкал“ 12 калибър.

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените с нея доказателства.Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът съобразно изявленията на страните и като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 по делото, както и доказателствата, приложени към жалбата съгласно описа на лист 3-стр.2 и лист 4.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Д.: Няма спор по делото, че жалбоподателят е бил ответник по дело за домашно насилие. По този повод е издадена заповед за незабавна защита и изпратена за изпълнение в РУ Карнобат. В условията на обвързана компетентност на основание чл.58, ал.1, т.8 началникът на РУ Карнобат е издал заповед за изземване на огнестрелно оръжие и самото оръжие. Няма спор, че гражданското дело за домашно насилие е прекратено без произнасяне по същество, поради оттегляне на иска - молбата. Няма спор, че Бургаският районен съд е обезсилил заповедта за незабавна защита. Независимо от това началникът на РУ Карнобат е отказал връщането поради неговото тълкуване на чл.58, ал.1, т.8. По фактите най-напред считам, че самото обезсилване на заповедта за незабавна защита е едностранен акт на съда, който препятства влизането на предходен акт в сила и го лишава от правни последици и това обезсилване заличава случилото се от правна страна назад във времето. Това е определено според мен и от чл.19 от Закона за защита срещу домашното насилие, според който заповедта за незабавна защита действа до издаването на окончателна заповед за домашна защита, ако бъде издадена такава. Спорният проблем е дали следва отнемането на оръжието на основание чл.58, ал.1, т.8 от закона и след това непроизвеждане на правни последици да послужи за изпълнение на текста, т.е. лишаване от правно да се носи оръжие. Считам, че тълкуването, което е направил началникът на РУ Карнобат, противоречи на материалния закон и на целта на закона въобще. Действително текстът от Закона за огнестрелните оръжия не прави диференциация между заповедта по чл. 15 и по чл. 18 от Закона за защита срещу домашно насилие. Но принцип правото е, че правно значение имат тези действия на компетентния орган – в случая на съда, които са влезли в законна сила. Такова в случая няма и, че заповедта за незабавна защита е произвела някакъв правен ефект, а именно докато производството е висящо. След приключването на производството, тя няма вече правен ефект и доколкото няма и окончателен съдебен акт, то моята теза е, че не са произведени, не са възникнали последиците от обезсилената заповед. Поддържам аргументите си, изложени в жалбата по отношение на другите основания за оспорване на административния акт.

         Като хипотеза моля да обсъдите случая, при който, ако делото беше продължило по същество и съдът не уважи молбата за защита срещу домашно насилие, бихме били поставени пред същата хипотеза. И неразграничаването между двата случая би означавало разширително тълкуване на един рестриктивен законов текст, което би довело до неоснователно ограничаване правата на гражданите. Не е налице хипотезата на спогодбата, при която свършват някои от делата за домашно насилие, но спогодбата на практика е едно произнасяне на страните, съглашение между страните по същество, т.е. няма домашно насилие - няма наказание, няма санкция за него. Докато оттегляне на иска е съвсем различна хипотеза.

         Моля да уважите жалбата и да отмените отказа на началника на  РУ Карнобат.

         Моля да ми присъдите направените разноски.

 

           ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена по мотивите, изложени в нея. Действително чл.58, ал.1, т.8 има императивен характер, доколкото с нея се забранява издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на оръжие на лице, на което през последните 3 години са налагани мерки по Закона за закрила срещу домашно насилие и такава мярка е била налагана по гражданско дело №1844/2018 година на Районен съд Бургас със заповед от 19.03.2008 година, която заповед обаче е обезсилена с оглед оттеглянето на иска, при което считам, че същата не поражда правни последици, с оглед оттеглянето на иска, а в конкретния случай в мотивите на заповедта се  прави едно формално тълкуване на чл. 58, ал.1, т.8 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,което не съответства на целите на закона, както и на Закона за закрила срещу домашното насилие.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: