ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1425 по описа за 2017 година.                    

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.К., редовно призован, не се явява. За него адв. Т., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Я.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.И., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. Б., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че независимо от представената в предходно съдебно заседание възможност, мотивирана с нормата на чл. 171 ал. 4 апк, до момента не е постъпило доказателствено искане от страна на жалбоподателите.

 

адв. Т.: Във връзка с указанието, дадено ни в предходно съдебно заседание, моля да допуснете до разпит един свидетел, който водя в днешно съдебно заседание и който ще оспори оценката на правото на преминаване. Представям и моля да приемете съобщение № ОП-866/28.11.2012 г. от рднск гр. Бургас, което считам, че е относимо към предмета на спора. Други доказателства няма да соча.

 

адв. Б.: Считам,че днес представеното съобщение не е относимо към конкретния спор, тъй като в случая не се спори, че е започнало и даже вече e и приключило производство по отношение на посочения имот за констатиране на незаконосъобразността му. Именно това е наложило предприемането на строителни действия по премахването на имота, респективно е наложило необходимостта от достъп до служещия имот. По отношение на искането за разпит на свидетел предоставям на съда, но считам, че обстоятелствата, които може да установи жалбоподателя с поисканото доказателство, не могат да бъдат установени с него.

 

Съдът, с оглед становището на страните и повод формулираните доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представения в днешно съдебно заседание документ като писмено доказателство по делото.

 

Допуска до разпит в качеството на свидетел воденото от адв. Т. лице, на което снема самоличност, както следва:

 

С.Г.К.– ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, съпруга на жалбоподателя А.И.К..

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Т.:

 

Въпрос: Можете ли да кажете как приемете оценката на правото на преминаване като несправедлива или справедлива?

 

Отговор: Приемам оценката за несправедлива, тъй като г-н експертът посочва в експертната оценка, че извършва оценяването на сервитута със сравнителен анализ. Направена е таблица, в която е посочена пазарната цена на три имота. Нашият имот е в ЦГЧ, зона 1. Посочени са три имота в зона 1, зона 2 и зона 3, които съвсем снижават пазарната цена. Цената там на кв. м. излиза много по-ниско, тъй като в ЦГЧ и в момента цената на имота е между 450 до 580 евро. Това ще увеличи няколкократно вече впоследствие използваната формула и крайната цена, и няма да се получи 100,00 лв. Справка може да се направи и в интернет.

 

Въпрос: Могат ли СМР, изброени в оценката на вещото лице, да се извършат инцидентно най-много за 1-2 часа?

 

Отговор: За мен липсва конкретност и точност на самата експертна оценка. Там наистина е посочено инцидентно и периодично, като самото понятие „инцидентно” е доста обширно. Познавайки характера на г-н В.Д. ние искаме точност и конкретност. Изброените СМР като поставяне на платна, изсичане на прорези за колони, демонтиране на платна, почистване не могат да бъдат извършени за 1-2 часа. Освен това  в самата експертна оценка на едно място е изписано по 1-2 часа, а на л. 2 е записано за 1-2 часа, което е съвсем различно. Какво означа това, колко пъти, кога, в какъв срок? Не е посочено категорично. Няма посочени срокове за извършване на тези СМР.

 

Въпрос: Възможно ли е правото на преминаване да не се възложи на Вас? Имало ли е пречки той да извърши тези СМР без да преминава през Вашия имот?

 

Отговор: Да, може да ги извърши в собствения си имот, тъй като неговият имот граничи на две улици – на ул. „Ахелой” и ул. „Георги Бенковски”. Приложили сме скица. Към ул. „Ахелой” има 7 м. ограда, излаз на улицата, а към ул. „Георги Бенковски” той има 2,5 м. пред постройката, която ние сме доказали, че е незаконна. Има издаден Констативен акт на рднск за незаконна още от 2012 г., който не е обжалван в предвидения законов срок, а Община Поморие не проконтролирала изпълнението на този наказателен акт. Не знайно защо Община Поморие допуска един инвестиционен проект, който г-н Д. сега иска да защити, като обединява събарянето на една постройка с укрепването на зид. 

 

Въпрос: Създава ли Ви технически неудобства това право на преминаване?

 

Отговор: Да, създава ни, защото входната врата, даже видно от самия фото материал, който представя и експертът на стр. 37, както и на заглавната страница на експертната оценка се вижда, че входната ни врата е точно на зида. Мястото ни за преминаване е с широчина 2,5 м. Оттам преминаваме доста хора, имаме и бебе, което влиза с количка, и не сме съгласни г-н Д. да навлиза в нашия имот, още повече в наше отсъствие, така, както няма посочени срокове кога и как да влиза г-н Д.

 

свидетелят на въпроси на адв. Б.:

 

въпрос: Какво образование имате?

 

отговор: Инжинерно-техническо, висше.

 

въпрос:  Защо не желаете да допуснете г-н Д. да извърши указаните смр?

 

Отговор: Г-н Д. никога не се съобразява, примерно със Заповедта за спазване на обществения ред. Изключително своенравен човек, който може и си допуска да извършва например шумни дейности и работи във време за почивка или когато е време за отдих. Доста неприятности имаме като съседски отношения и не желаем, а и за нас зидът не се нуждае от укрепление и смятаме, че г-н Д. има някакви други бъдещи намерения, да надстроява над този гараж и затова иска да го укрепи, с което ние не сме съгласни.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

адв. Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Т.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите  жалбата на моя доверител като основателна и законосъобразна. Моля да отмените Протокола, с който е взето решението за правото на преминаване и да постановите съдебен акт, като имате предвид моите писмени бележки, представени по делото.

 

Адв. Б.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите сторените съдебни разноски. С оглед процесуална икономия моля да ни предоставите подходящ срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 10-дневен срок от днес да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: