ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1425 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.К., редовно призован, не се явява. За него адв. Т., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Я.И., редовно призован, не се явява. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.И., редовно призована, не се явява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адв. Б., с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът докладва, че по делото е  постъпило становище с вх. № 6095/14.06.2017 г. от процесуалния представител на ответника.

Съдът докладва, че по делото е постъпила писмена защита с вх. № 8928/23.08.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя А.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.И.К., К.Я.И. и А.Т.И. против протоколно решение от 11.05.2017 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № РД-16-125/02.02.2017 г. на кмета на Община Поморие.

 

адв. Т.: Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

адв. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

На основание чл. 171 ал. 4 апк съдът указва на жалбоподателите, че за някой обстоятелства, имащи значение за делото, не сочат доказателства. В този смисъл в жалбата се оспорва определената оценка, като е заявено, че жалбоподателите не приемат същата. В този смисъл за това относимо към предмета на спора обстоятелство жалбоподателите нито са заявили каква според тях е справедливата оценка на правото на преминаване, нито са ангажирали доказателства. В подкрепа на това обстоятелство и с оглед разпоредбата на чл. 171, ал. 4 апк съдът следва да укаже на жалбоподателите, че за това обстоятелство следва да ангажират доказателства.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

указва на жалбоподателите, че за относими към предмета на спора факти и обстоятелства, а именно относно стойността на правото на преминаване през техния имот не ангажират доказателства.

предоставя възможност на жалбоподателите до следващо съдебно заседание да ангажират доказателства в подкрепа на така заявените от тях твърдения.

 По изложените съображения и с оглед предоставената възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: