ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1425 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям преводи на документите приложени на чужд език в административната преписка и  фактура за извършени разходи. Моля да се приемат.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не се противопоставям да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Те са част от административната преписка.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното пред Вас решение на началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, с което се определя по-висока облагаема  митническа стойност на дружеството, което представлява на база коносамент, а не на база разтоварено  количество. Подробни съображения сме изложили в жалбата, като ще изложа допълнителни такива в писмени бележки в указан от Вас срок.

Моля също така, тъй като това вече е трето дело, при постановяване на решението си да се съобразите с практиката на Върховен административен съд, който се е произнесъл по 36 аналогични случая, както ѝ новосъздадената практика на Административен съд гр.Бургас, който в три различни състава са се произнесли по аналогични случаи.

Моля да бъдат присъдени на жалбоподателя направените съдебно разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо съдия, оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и то е потвърдено с решението №32-64830/20.06.2014г. на началника на Митница Бургас. В решението на началника на Митница Бургас се изложени подробни съображения, които са го мотивирали да потвърди решението, с което е определена нова митническа стойност и публични държавни вземания.

В конкретният случай е налице ЕАД на по-ниска стойност, която не е подкрепена с надлежни доказателства, тъй като не е променена цената на стоката на вноса с реално платената цена и е необосновано да се приеме, че е налице корекция в цената. Именно на това са основание горестоящият орган е  потвърдил първоначалния акт.

Моля да се  присъдят направените съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът с оглед направеното искане и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за ответната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.08часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: