ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1425 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно уведомен, юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД против решение № 32-48420/20.05.2014година на началника на МП „Пристанище Бургас център”, с което е определена митническа стойност за заплащане на ДДС в размер 790 869,91лева за стока „тежки масла, смазочни масла, други масла предназначени да претърпят специфична преработка” с тарифен код  2710197100.

 

ПОСТЪПИЛА е изисканата от ответника административна преписка по постановяване на обжалваното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам сезиращата съда жалба. Решението на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, с което е определена митническа облагаема стойност на база коносамент, а не на реално  разтоварено количество, считаме за незаконосъобразна.

Моля да задължите административния орган да окомплектова административната преписка, като представи и намиращите с в нея документи на чужд език с превод. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете Решение на съда на Европейския съюз  по дело С-11 от 1989 година.

Моля да ми се предостави възможност да представя на документите на чужд език с превод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представеното решение №С-11 от 1989година на Европейския съюз, навярно същото се представя за сведение на съда, но категорично се противопоставям да се приобщава към делото, доколкото същото е несъотносимо към настоящия спор. Още на стр. 1 от това решение е споменато, че то се отнася за Регламент №1224 от 1980година и Директива на съвета №79/695, които са отменени с приемането на Митническия кодекс на общността, т.е. регламент №2913 от 1993година и регламент №2454/1993година за прилагането на Митническия кодекс. В цитираните регламенти на  решението на съда на Европейския съюз липсват аналогични разпоредби на относимите в конкретния случай разпоредби на чл.145, §2 и §3 от Регламент №2454/1993година, както и решението регламентира митническо законодателство различно от това което е прието, т.е. с приемането на Митническия кодекс след 1993 година, поради което считам  решението за неотносимо към спора и моля да не се приема.

В този смисъл по правилно би било да се приеме,  че Решение на съда на Европейския съюз №С-230 от 2008година, в което в т.3 от мотивите, съдът изразява ясното становище, че на облагане с ДДС подлежат стоки, които са реално внесени на РБългария и именно и поради това между страните вече са налице 36 решения на Върховен административен съд, влезли в сила по идентични спорове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че т.5 от представеното от мен решение в днешното съдебно заседание е относима към предмета на настоящия спор. По отношение решението на Европейския съд,  ІІІ състав от 29.04.2008 година №С-230, същото считам за неотносимо. Точка 3 от него касае единствено стоки, които са задържани от местните данъчни или митнически органи при въвеждането на територията на общността или в последствие унищожени от органите,  а  настоящият случай не е такъв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Основен принцип на митническото право на облагане е, че подлежат на облагане стоки реално внесени в РБългария, а не такива които е следвало да бъдат внесени. Това е основен и принцип за справедливост, а доводите на ответника са необосновани.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представеното в днешното съдебно заседание на Решение № С-11/89 от 06.06.1990година на първи състав на Европейския съд, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи преводи на приложените в административната преписка документи на чужд език, най-късно в следващото съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.11.2014 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: