ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,13.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тринадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1425 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, се явява лично и с адв.С., който представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Заявявам, че през 2009г. съответните заповеди са били обжалвани от настоящия жалбоподател, а именно по административно дело № 1623/2009г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

         Подали сме молба и искаме да се възстанови ел.захранването и  водоподаването. В момента тече процедура по евентуално издаване на удостоверение за търпимост на строежа.     Тъй като заповедите са издадени от РДНСК, а евентуално и общината има произнасяне в самата процедура.

 

         Юрисконсулт А.: Обектът няма удостоверение за въвеждане в експлоатация. Преписката ни е изпратена от общината.

         Адв.С.: Има представен позволителен билет, който е представен и по настоящото дело, въз основа на който към момента 1963г. с този позволителен билет строежите се обявяват за търпими.

         Няма да представям други доказателства, нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата и считам същата за допустима. Предмет на същата е мълчалив отказ от страна на административния орган. Считам, че не самите заповеди са предмет на настоящото производство, а самите действия, респективно бездействия на органа да се произнесе досежно молбата на доверителя ми относно това, дали да му бъде възстановено електро и водоподаването.

         Освен това считам, че в задълженията на административния орган, а именно РДНСК ЮИР-гр.Бургас е да провери изцяло фактическата обстановка, също така и правната. Да бъдат изяснени същите, респективно да бъде изискано от Община Бургас дали същите сгради биха били търпими, тъй като РДНСК като особена юрисдикция се явява контролен орган на решенията на главния архитект, респективно районните архитекти в Община Бургас.

         Предметът на настоящото производство е непроизнасянето на административния орган, а не самите заповеди.

         Моля да отмените мълчаливия отказ на административния орган и задължите РДНСК да издаде акт, с който да се възстанови водоподаването и ел.захранването на обектите, т.е. да издаде административен акт, с който да отмени заповедите си, с които са спрени електро и водоподаването с конкретните идентификатори на сградите, посочени в молбата, която заповед да бъде изпълнена от експлоатационните дружества.

 

         Юрисконсулт А.: Считам жалбата за недопустима. Алтернативно, ако не приемете доводите ми за недопустимост, считам същата неоснователна.

         На първо място считам, че не е налице твърдяния мълчалив отказ, т.е. считам, че няма налице мълчалив отказ по издаване на индивидуален административен акт. В тази връзка считам жалбата за недопустима.

         От началника на РДНСК-гр.Бургас, сега РОНСК-гр.Бургас, е издадена заповед за забрана достъп и ползване, която е била предмет на оспорване и същата е потвърдена, за което е представено решение, което е в кориците на делото. Заповедта е влязла в законна сила. Заповедта е изпратена до съответните експлоатационни дружества и същата е преведена в изпълнение. До настоящия момент от жалбоподателя не са представени нови факти и обстоятелства, а именно наличието на удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид на което органът не е издал и заповед, алтернативно писмо, с което да разреши възстановяване на електро и водоподаването.

         В тази връзка считам жалбата за недопустима.

         Алтернативно, ако не приемете доводите ми за недопустимост, считам същата за неоснователна по гореизложените съображения.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: