Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№: 1503                                    25.07.2018г.                                  гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На дванадесети юли,                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Станимира Друмева

Членове:           1.  Диана Петкова

                           2.  Румен Йосифов

 

Секретаря: К. Л.

Прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1424 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Спринг 1“ЕООД, ЕИК-****, гр.Бургас, ****, срещу решение № 539/26.04.2018г., постановено по НАХД № 1219 по описа за 2018г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 02-0001726/26.02.2018г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас (ДИТ-Бургас), като е намален размерът на наложената имуществена санкция. Касаторът счита решението за неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Иска отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител и не ангажира доказателства.

Ответникът – директор на ДИТ-Бургас също не се явява и не се представлява пред съда. Не ангажира становище по жалбата и не прави доказателствени искания.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване на атакувания съдебен акт.

 Административен съд - Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд - Бургас е изменил НП № 02-0001726/26.02.2018г. на директора на ДИТ-Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лв. НП е изменено в частта относно наказанието, като е намален размерът на наложената имуществена санкция от 3000 лева на 1500 лева. От фактическа страна е прието, че на 08.11.2017г. около 11,30ч. лицето П.К.М.е установен да престира работна сила, като работник поставящ външна топлоизолация, в строителен обект: саниране на жилищна сграда, находящ се в гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.23, изпълняван от „Спринг 1“ЕООД. Лицето М.собственоръчно се е вписал в съставения при проверката списък на работещите, декларирайки, че работи за дружеството.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Настоящият съдебен състав приема, че актът за установяване на административно нарушение (АУАН) и НП са издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Възраженията на касатора са неоснователни. 

При обективно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. Решението е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

Неоснователни са възраженията на касатора, които не се подкрепят от събраните доказателства.

Гражданският договор, въз основа на който се градят правните доводи на касатора, е представен на проверяващия екип след връчване на призовката от 30.11.2017г. (вж. разпита на св.Г.в с.з.). Според този договор, страни по който са: „Спринг 1“ЕООД и лицето П.К.М., същият е сключен на 15.10.2017г. и има за предмет извършване на определен вид неконкретизирана работа от страна на М. съгласно указанията на възложителя „Спринг 1“ЕООД. На първо място се налага извода, че договорът като документ би следвало да е съществувал към датата на извършване на проверката – 08.11.2017г. След като обаче той не е бил представен при констатиране на нарушението, същият явно не е бил известен на М., защото последният не е уведомил за наличието му проверяващите органи. Датата на този договор не може да бъде противопоставена на наказващия орган при установяване на административното нарушение за което е санкциониран касаторът. Гражданският договор е частен документ, който няма достоверна дата по смисъла на чл.181, ал.1 от ГПК, поради което следва да се възприеме, че той е съставен най-рано на датата, на която е депозиран пред контролния орган, а това е след връчване на призовката на 30.11.2017г. Следователно представеният от санкционираното дружество граждански договор не отразява действителното правоотношение, което е съществувало между него и М. на релевантната дата на проверката – 08.11.2017г. Освен това представеният граждански договор не съдържа изискуемите по чл.258 и сл. от Закона за задълженията и договори (ЗЗД) елементи за договора за изработка, нито на тези по чл.280 от ЗЗД на договора за поръчка. Преценката дали се касае за трудов или граждански договор се извършва като се изхожда от действителната воля на страните. Трудовият договор е регламентиран в КТ и съгласно легалното си определение той е определен като двустранно или многостранно съглашение, по силата на което едната страна предоставя за определен срок работната си сила, като се задължава да извършва възложените и трудови функции, а другата страна се задължава да заплаща възнаграждение, както и да осигури нормални и здравословни условия на труд. По силата на трудовия договор едно физическо лице предоставя работната си сила за изпълнение на даден вид работа при определен работен режим, заплащане, работно време, работно място, а предмет на граждански договор е постигане на конкретен трудов резултат, също свързан с полагане на труд, но при пълна самостоятелност, до получаването на крайния продукт, предмет на този облигационен договор. В представения при проверката граждански договор липсва посочване на такъв предмет. Извършването на определен вид работа съгласно указанията на възложителя – както е формулиран предмета на процесния договор, не може да се квалифицира като предмет нито на договора за изработка, нито на договора за поръчка, а отговаря изцяло на част от предмета на трудовия договор, за чиято липса правилно е бил санкциониран касатора. С оглед на изложеното следва да се приеме, че възраженията на касатора са неоснователни.

По посочените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 539/26.04.2018г., постановено по НАХД № 1219 по описа за 2018г. на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                                           2.