ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1424по описа за 2017година

На именното повикване в 13.28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОЛИМП  ХОТЕЛС“ ЕООД представлявано от управителя Л.Б.В.редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от процесуален представител адв.Н., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – редовно и своевременно призован, се явява ю.к.Н., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Не се явява  вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Н.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Н. :Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба на „Олимп хотелс“ ЕООД, гр.Несебър, КК Слънчев бряг с ЕИК 147085909, чрез управителя Л.Б.В. против Заповед №518/21.04.2017 година на Кмета на Община Несебър.

          Съдът УКАЗВА  на страните следната доказателствена тежест:В тежест на административни  орган е да установи наличие на материално правните   предпоставки за издаване на оспорения административен акт, както и спазване на  процесуално-правните разпоредби до степен  непозволяваща  нарушаване  правото на защита на жалбоподателите.

Отделно от това  съдът указва на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти  и обстоятелства, от които същата черпи права, в тежест на позовалата се  страна е да установи наличието на същите.

          Докладва постъпилата административна преписка.

          Съдът докладва, че по делото е постъпила молба  входящ № 6913/05.07.2017 година от вещо лице З.Ч.А., назначена за вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза, с която  моли да й бъде дадена възможност да представи заключението в следващото съдебно заседание.

АДВ.Н.:Поддържам жалбата. Да се приеме административната  преписка.  Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Ю.К.Н.: Оспорвам  жалбата.Моля да приемете  и приложите по делото административната  преписка, изпратена с жалбата и да се  даде възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза.

Съдът като взе предвид становищата на двете страни намира, че административната  преписка  следва дабъде приета, а на вещото лице да се даде възможност за изготви назначената съдебно-техническа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратената административната  преписка.

НЕ ПРИКЛЮЧВАсъбирането на доказателства.

 

ОТЛАГАделото и го НАСРОЧВА за 13.09.2017 година от 15:00 часа за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да бъде уведомено вещото лице А..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: