ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1424  по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОЛИМП  ХОТЕЛС“ ЕООД представлявано от управителя Л.Б.В.редовно уведомен, не се явява, представлява се от процесуален представител адв.Н., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА  КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – редовно и своевременно призован, се явява ю.к.Н., надлежно упълномощена, с представено по делото  пълномощно.

 

Явява се вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Н.:Да се даде  ход на делото.

Ю.К. Н. :Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9245/31.08.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ : Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- На 75 години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.Тези постройки са премахнати към момента на извършване на експертизата.

          ВЪПРОС НА АДВ.Н.- Вие при изготвяне на експертизата запознавали ли сте се с каква методика са ползвали Община Несебър.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Не съм  запозната  каква е тяхната методика, не съм наясно.Към преписката е приложен констативен акт със схема и са описани границите и сравнявайки  ги с проекта за безопасност и здраве съм констатирала кои са процесните строежи.

ВЪПРОС НА АДВ.Н. - Процесното измение на ПБЗ следва ли по някакъв  начин да бъде санкционирано?

Ю.К.Н.- Противопоставям се, това е правен извод.

ВЪПРОС НА СЪДА- Установихте ли това да е санкционирано от главния архитект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Възложителят  „Олимп хотелс“ е допълвал ПБЗ на два пъти и с писмо са внасяни в общината, не са санкционирани.Главният  архитект в едно писмо от 2016г. казва, че са временни постройки, които могат да бъдат разрушени с въвеждането в експлоатация.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н.- Има ли разрешение за изграждане на временните строежи на мястота на строежа, предмет на заповедта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Няма изрично разрешение по пърноначалния проект. При издаването на разрешение за строеж на основната сграда има одобрени проект за ПБЗ  в разрешението за строеж е записано,  че по време на строителството да спазва  проекта, приложен в Общината. Тогава обаче спорната сграда още я няма. Тя присъства в изменението на ПБЗ, регистрирано в Общината през 2011г.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н. - Моля съда да предяви на вещото лице разрешението за строеж  къде точно има отбелязване, че се разрешава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Конкретно не е записано, но е записано да се ползва тротоара.

ВЪПРОС НА Ю.К.Н. - Дали има разрешение по чл.54 от ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Няма такова.

АДВ.Н.- Имам молба за допълнителна експертиза, която съм формулирала в нарочна молба, която Ви представям.В момента ги няма тези постройки, дали това което моя доверител е изградил, включая ПБЗ има  ли индивидуализиране  на обектите, които са съборени.

Ю.К.Н.- Противопоставям се  на това искане, защото окомерната схема  точно затова е окомерна, възпроизвежда графичната част на акта.За втория въпрос, той също не е основателен.От съществено значение е  има ли разрешение по чл.54, ако твърдите,   че този строеж е временен  такъв. Ако вие твърдите, че това е временен строеж?

АДВ.Н. - Ние твърдим, че не е необходимо предварително одобрение.В това строително резрешение се препраща към одобрени инвестиционни проекти, част от тях е и ПБЗ. Вие измествате правния спор.

Ю.К.Н.- Аз зададох  конкретен  въпрос към вещото лице.

АДВ.Н. - Аз нямам твърдение, че има отделно строително разрешение.

Съдебният  състав като взе предвид молбата с нарочни  доказателствени искания и становището на ответния орган по същата, намира така поставения въпрос за неотносим  липсва както спор така и констатация от страните и у вещото лице относно  индивидуализацията на обекта по местонахождение.Що се отнася до точните размери на същия, това обстоятелство  на практика също не се оспорва, а и те имат отношение единствено за правилното и недлежно индивидуализиране на сградата,  предмет на настоящата заповед, коеот така или иначе е извършено. Доколкото липсва спор, че заповедта е изпълнена като строежа е премахнат става ясно, че всяка от страните визира  един и същи строеж.

Относно въпроса за търпимостта на  същия, който не е бил изследван от административния орган, съдът намира за небоходимо да изиска уточнение от страна на жалбоподателя по въпрос, който  не е бил изследван от административния орган, а именно, кой е момета на изграждане на спорния строеж.

АДВ.Н.- Не мога  в днешното съдебно заседание да взема отношение по въпроса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Ако приемем твърденията на самия жалбоподател, че първо е ненесен в ПБЗ и тогава е строен, би следвало  да е към 2011 година

Ю.К.Н.- Оспорвам експертизата на осн. чл.200, ал.3 изр. 2 от ГПК, вр. чл.201 ГПК приложим  на осн. чл.144 АПК оспорвам заключението като неясно,  необосновано и неправилно.Формулараните от вещото лице изводи не кореспондират  със събраните доказателсва и са в противоречие с чл.54 от ЗУТ.Наред с това заключението на вещото лице съдържа преобладаващо правни изводи,  които са от компетентността от съда.

Съдът като взе предвид становищата  на страните намира, че заключението на вещото лице следва да бъде прието, а изводите съда ще коментира в съвкупност  в целия доказателствен материал, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заключението на вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 лева, в рамките на внесения депозит.

По повод на момента на изграждане на спорния строеж, с оглед тезите на двете страни изразени в хода на съдебното дирене обяви на същите, че приема сащия за изграден  не по- рано от 2005 година, доколкото  видно от  позицията на процесуалния представител на жалбоподателя същия  се претендира  да бъде временен  обект, чието разрешение е част от одобрен през 2005 година инвестиционен проект.

СТРАНИТЕ- Нямаме други доказателствени искания.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н.- Моля да уважите жалбата.Ще представя писмени бележки  в указан от Вас срок.Моля за разноските, за което представям списък.

Ю.К.Н.-Моля да отхвърлите  жалбата, като неоснователна. Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки. Моля да ми бъде присъдени разноските.

Съдът дава 10 дневен срок, считано от днес на всяка от двете страни за депозиране на писмени бележки.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: