ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1424 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.В.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ - Младши полицейски инспектор към Пето РУ на ОД на МВР Бургас Н.Г.Н., редовно призован, не се явява и представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№8724/14.09.2016г. от ответника, в която не възразява делото да се разгледа в негово отсъствие, в случай че не е необходимо неговото явяване, тъй като за периода от 20.09.2016г. до 27.09.2016г. ще бъде извън България. Към молбата е  приложен договор за организирано пътуване ЕЕ037526.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.В.Д. против заповед за задържане на лице рег.№3388-333/30.06.2016г. на младши полицейски инспектор към Пето РУ на ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.72, ал.1, т.7 от ЗМВР, във връзка с чл.2 от УБДХ, жалбоподателя е задържан за срок от 24 часа.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло жалбата. Нямаме доказателствени искания и в този смисъл моля да се приключи събирането на доказателствата.

         

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКТА К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените изцяло така постановения административен акт, като незаконосъобразен. В настоящия случай намирам, че не са били налице предпоставките за налагане на органите на МВР и даващи им възможност да задържат лицето по чл.72, ал.1 от ЗМВР. Намирам, че в този случай данни за извършено нарушение от задържаното лице няма, а изложените в заповедта мотиви, че лицето държи плакат и бил провокирал с действията си последващо сбиване, намирам за несериозни и необосновани и неналагащи извод за необходимо за задържане на лице по реда на чл.72, ал.1 от ЗМВР. Държането на плакат според действащото законодателство не е нито престъпление, нито административно нарушение. В този случай не е налице нито една от седемте  предпоставки по чл.72, ал.1 от ЗМВР. В този случай органите на МВР са указали, че задържането е по чл.2 от УБДХ, като подчертавам, че по УБДХ наказание на жалбоподателя не беше наложено, а беше образувано досъдебно производство в което той е конституиран като пострадал, а не като обвиняем. Предвид изложеното намирам, че административният орган незаконосъобразно, необосновано и немотивирано е  употребил правото си за задържане на доверителя ми и по този начин е издал незаконосъобразен административен акт. Бих желал да посоча решение на ЕСПЧ по делото Езерен срещу Франция, жалба №11800/85, където е указано че принципа на пропорционалност в този случай е изключително важен и налагането на такава мярка е необоснована при упражняване на правото на свободно изразяване и мирни събирания. Моля, да отмените заповедта като незаконосъобразна и присъдите в полза на доверителя ми направените разноски.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: