ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 02.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори декември                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1424 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован, се представлява от юк. И..

Ответникът Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно призован, се представлява от юк. Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съобразно указанията, дадени в предходно съдебно заседание, ответникът е представил превод на документи съдържащи се в административната преписка на език различен от езика на процеса.

 

Юк. И.: Моля да се приемат преводите на документи, част от административната преписка.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените преводи от ответника, съдържащи се на л.147-175 от делото.

 

Юк. И.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юк. И.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение на началник на МП „Пристанище Бургас Център”, с което е определена митническа облагаема стойност на дружеството на база не на реално разтоварено количество, а на база коносамент, като правилно и законосъобразно.

Подробни съображения ще изложим в писмени бележки.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Моля да съобразите практиката на Върховен административен съд  по 36 броя аналогични дела и Решение № С-230/2008 г. на СЕС.

 

Юк. Г.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна. Индивидуалният административен акт, който е предмет на спора, е издаден от компетентен орган в рамките на неговата компетентност и в решението са налице всички изискуеми реквизити, като същото е мотивирано и базирано на основа на всички писмени документи по административната преписка.

Първо, в процесния случай считаме, че не се касае за стоки, които да са част от по-голямо количество и считаме, че не са приложени разпоредбите на чл.145, § 1, изр. 2 от Регламент № 2454 от 1993г. на ЕК и чл. 69 от ППЗМ.

Второ, считам че не са налице доказателствата, каквито твърди жалбоподателят, които да удостоверяват загуби на част от пратка или част от стоката, както и същата да е била повредена. Няма доказателства и за извършена корекция в цената на стоката, нито от изпращача, нито от получателя и не е налице рекламация на доставката. В клетка 43 на  ЕАД, самият получател на стоката е декларирал код 1, което означава, че стойността на стоката е декларирана, като договорната стойност, представляваща реално платената или подлежаща на плащане цена, която по своята същност е стойността по фактура, приложена по административната преписка и дебитно известие също приложено по административната преписка.

Моля като постановявате Вашето решение, да съобразите и аргументите изложени в решението на по-горестоящия орган, който е мотивирал утвърдителното решение на началника на МП, изложил е всички аргументи, които потвърждават, че решението е правилно, законосъобразно и мотивирано.

Моля да потвърдите решението на началника МП „Пристанище Бургас Център” и да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

РЕПЛИКА НА ЮК. И.: Във връзка с цитирането на решение на СЕС от 1993 г. и молбата на ответника съдът да се съобрази с решението на по-горестоящия административен орган, позовал се на това решение – същото е неотносимо към спора, защото е издадено по прилагане на Регламент № 1224/1980 г. на ЕС, относно стойността на стоките за митнически цели, който е отменен. Регламентът е отменен с Митническия кодекс на общността и Правилника за прилагане. Нормативната база до 01.01.1994г. не съдържаше текстове, какъвто е текстът на разпоредбата на чл.145, § 2 и § 3 от Регламент № 2454/1993г., уреждащ случаите, относими за конкретния случай. Въпросът е правен – нарушен е принцип в митническото законодателство, а именно, че на облагане с митнически задължения подлежат стоки, реално внесени на територията на РБ и считаме, че е относимо решението на дело № С- 230/2008г. на СЕС.

 

ДУПЛИКА НА ЮК. Г.: Съгласна съм, че регламентът, действал към момента на издаване на решението на СЕС е отменен, но текстовете, които регламентират митническата стойност са пренесени в новия регламент, както са били вписани в стария - няма промяна в тези разпоредби.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: