ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1424 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юк. И. – представя пълномощно.

         Ответникът – Началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовно уведомен, се представлява от юк.К. - представя пълномощно.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  срещу решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”, с което на дружеството е определен размер на възникнало митническо задължение за ДДС в размер на 819933,73 лв.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата. Считаме решението за определяне на митническа облагаема стойност на база коносамент, а не на база реално  разтоварено количество, както е процедирано от страна на митническото дружеството, за неправилно и незаконосъобразно по съображения подробно изложени в жалбата. Моля да задължите административната преписка да се комплектова в цялост, като ответникът представи надлежно заверени преводи на документите на чужд език. Нямам доказателствени искания.

 

Юк. К.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна. Направените възражения не са подкрепени с доказателства. Нямам доказателствени искания. По отношение на искането на жалбоподателя - предоставям на съда.

 

Съдът констатира, че по делото се съдържат документи на език различен от езика на процеса – това са документите на л.100,101,102 /нечетливо копие/, 103, 106, 111-115.

 

Съдът счита, че тези документи следва да бъдат преведени на български език, с оглед установяване на тяхната относимост към насрещните твърдения на страните.

 

Предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото с изключение на документите съдържащи се на л.100,101,102 /нечетливо копие/, 103, 106, 111-115.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 30-дневен срок от днес да представи в превод на български език заверени копия на документите на л.100,101,102 /нечетливо копие/, 103, 106, 111-115.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: