ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1424 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят И.С.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат С.Е., АК Ямбол, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.88.

         За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се прокурор Галина Колева от Окръжна прокуратура Бургас.  

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Моля, на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано съдебно- административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Галина Колева.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №201201708/28.01.2013г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП, потвърден изцяло с решение №135/08.05.2013г на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

         Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

         АДВОКАТ Е. - Поддържам жалбата. По отношение на доказателствата, с оглед пълнота на преписката, представям копия от платежни документи. След налагане на запор на сметките на доверителя ми от страна на НАП, са извършени плащания по главници и лихви по този ревизионен акт.

         Моля, с оглед изясняване на истината и в подкрепа на нашата теза моля да назначите съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото, да отговори на следните въпроси:

         1.Налице ли са основания за приложението на чл.122 от ДОПК за извършване на настоящата ревизия и правилно ли са определени задълженията като са приложени методите на чл.122 от ДОПК.

         СЪДЪТ към АДВОКАТ Е. – Този въпрос е правен и не може да бъде допуснат.

         АДВОКАТ Е. – Въпрос 2. Правилно ли е определена данъчната основа като се има предвид договорените условия по представения договор с „Грийн Паур Дивелъпмънт Холдинг Къмпани Б.В.”.

         3.Основателни ли са констатациите относно размера на задълженията като размер за съответните години 2008г., 2010г. и 2011г. – това е във връзка с приложение на чл.53 от ЗДДФЛ, по който правим възражение.

         СЪДЪТ към АДВОКАТ Е. – И това е правен въпрос.

АДВОКАТ Е. – В такъв случай моля да ми дадете срок в който да формулирам въпроси към експертизата.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложени към административната преписка писмени доказателства. Други доказателствени искания към настоящия момент няма да соча.

По отношение на зададените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя, искам да отбележа, че в ревизионното производство по чл.122 от ДОПК определи задължения в ревизионния акт няма. Ревизията е тръгнала по чл.122 от ДОПК, но няма задължения определени по реда на чл.122 от ДОПК.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВА – По така депозираната жалба - същата е процесуално допустима. Да се приеме приложената административна преписка.

По направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза считам, че назначаването и извършването на такава експертиза ще допринесе за изясняване на обективната истина като следва жалбоподателя да формулира изрично въпросите в срок предоставен му от съда.

Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства, удостоверяващи извършени плащания от жалбоподателя към момента.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.88 от делото.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото писмено формулирани въпроси към съдебно-икономическа експертиза, която в днешното съдебно заседание поиска да бъде допусната.

УКАЗВА на страните, че по искането за назначаване на експертиза, съдът ще се произнесе след като по делото постъпят въпросите формулирани от жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.02.2014г. от 11.20 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: