ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Дачева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1424 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Йони 06” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ” Бургас (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”), редовно призован, се явява представител по пълномощно юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дачева.

         Явява се вещото лице С.Ж.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнителното заключение по съдебно-техническа експертиза на 28.05.2013г.в рамките на изискуемия срок по ГПК, поради което пристъпва към разпит на вещото лице С.Ж. със снета по делото самоличност.

         .

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение.

Обеща да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Нямам въпроси.

ПРОКУРОР ДАЧЕВА – Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Само за един субект ли намерихте сравнителен материал за изследване-

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Само за един субект имах възможност да изследвам подписа. Те нямат две имена, нямат ЕГН-та. и Търсихме фирмите, фирмата „Елия транс” във Варна - няма такава фирма,  а тази в която е „Тим групс 2007” ЕООД, дават адрес, обаче фирмата е няма. По интернет търсих, справка и в търговския регистър правих, но не открих нищо.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на 200лв.

Да се издаде РКО.

 

 

АДВОКАТ Т. – Представям списък на разноските. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ДАЧЕВА – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Т. - Уважаема госпожо съдия, от името на доверителят ми, моля да уважите изцяло подадената жалба като отмените като незаконосъобразен процесния ревизионен акт. В противоречие с извода, който е формиран в този ревизионен акт считам, че са налице категорични доказателства за това, че процесните доставки са били извършени. В хода на настоящото производство бе извършена съдебно-техническа експертиза, и основна и допълнителна такава, вещото лице по която е установила на място тези СМР, които са удостоверени в процесните фактури, което значи, че същите са били реално извършени към момента на фактуриране. По делото са налице доказателства за разплащания между контрагентите по тези фактури. Налице са също така и документи, от които е видно, че една част от фактурираните стоки се явяват материал по извършено СМР, реално превозвани на обекта на жалбоподателя и вложени от него. Освен това са налице доказателства, че процесните фактури са били осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя.

Моля да уважите и ни присъдите разноските по делото, съобразно представения списък.

С оглед на всичко казано моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите установеното с обжалвания ревизионен акт задължение по ЗДДС и ЗКПО. Считам, че от събраните по делото доказателства не се обори заключението на ревизиращия орган, че не са налице доставки на стоки и услуги за посочените във фактурите доставчици. Видно е от съдебно-счетоводна експертиза, че вещото лице не е установило контакт с посочените доставчици, не се установи, че същите са разполагали със съответния ресурс, както да доставят, съответно и да извършат фактурираните услуги.          Подробности ще изложа в писмени бележки в срок предоставен ми от съда.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение върху обжалваемия интерес в размер на 3 041лв.

ПРОКУРОР ДАЧЕВА – Считам жалбата за неоснователна, ревизионен акт е правилен и законосъобразен. Правилно органът по приходите е приел, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит по процесните фактури, тъй като липсват доказателства за реалност на доставките по тях. Правилни са и констатациите по ЗКПО, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: