ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори ноември                        две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1423 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Олимп хотелс“ЕООД, редовно призован,  се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ДОКЛАДВА:

                 

            ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Ж.И.- години, български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

         

          АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: В одобрения проект въз основа на който е издадено разрешение за строеж №65 от 28.11.2005година, има ли предвидени временни строежи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Разрешението за строеж е издадено въз основа на одобрените инвестиционни проекти за обекта. Един от съдържащите се в комплекта на инвестиционния проект документ е „Планът за безопасност  и здраве“ и там са предвидени временни обекти, които да обслужват строителния процес на основния. Говорим за първоначалния ПБЗ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Представям и моля  да предявите на вещото лице скица.

 

АДВОКАТ Н.: Възразявам да бъде предявена тази скица на вещото лице, ако не е доказателство по делото. Не знам, ако я има тази скица по делото, дали е идентична с тази, която се представя в съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да бъде предявена скица, находяща се на лист 48 по делото и вещото лице да отговори към първоначалния ПБЗ, въз основа на който  издадено разрешението за строеж №65 от 2005 година, предвидено ли е временно строителство и къде?

 

АДВОКАТ Н.: Да се предяви документа от делото.

 

Съдът  ПРЕДЯВЯВА на вещото лице скица, находяща се на л.48 от делото.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В документа е отбелязано временно строителство  в т.1 „битова база“. В легендата са обозначени към тази ситуация, която е. Първата ситуация от позиция 1 до 12 са временно строителство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: В обяснителната записка е посочено, че са фургони, не временни обекти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фургоните са също временни обекти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: На мястото, където твърдите, че е посочен временен строеж, процесния посочен от Вас, като временен къде е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм цитирал в заключението номерата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Но това обхваща ли се като временно строителство по първото ПБЗ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По първоначалното ПБЗ от позиция 1 до 12 е временното строителство, като към плана на ПБЗ са правени два пъти актуализации, вкл. от 13 до 17 позиция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: В обяснителната записка пише на стр. 2 долу и на стр.3 горе , „..на строителната площадка ще бъде оборудван един фургон за санитарно-битово обслужване, като ще се обособи кът медицинско обслужване.“. Това означава ли, че това е временно строителство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са временни обекти. Може да бъде фургон и лека постройка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: През коя година е издадено разрешението за  строеж и какъв е неговия предмет?

 

АДВОКАТ Н.: Възразявам срещу този въпрос към вещото лице. Има приложени доказателства по делото, защо е нужно вещото лице да цитира това.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Строителното разрешение е приложено по делото и съответните обекти са описани. Става въпрос за хотелски комплекс. ресторант , магазин, офиси, и басейн и сградни ВиК отклонения, може би и ел. трябва да има.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: На първоначалното ПБЗ казахте, че няма предвиден такъв обект, на база на какво твърдите, че е реализиран  като такъв имота?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Твърдя, че се касае за временен строеж на базата на актуализации  от 10.02.2011година. Процесния обект е 15,  актуализацията на този обект от 2011година. От 2006година и първоначалното ПБЗ го няма този обект. Процесният обект е посочен за първи път с актуализация 2 от 10.02.2011година. С актуализациите са реализирани временните обекти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Тези актуализация по какъв начин са отразени в разрешението за строеж №65 от 2005г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те не са отразени в разрешението за строеж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: След като не са отразени в разрешението за строеж, как правите извод тогава, че това разрешение обхваща и процесния строеж, който твърдите, че е временен такъв?  Казвате, че по първоначалния проект липсва такова предвиждане и че за първи път такива са отразени в актуализацията от 2011г.,  за което няма последващи вписвания в разрешението за строеж от 2005година, как тогава това разрешение за строеж обхваща процесния строеж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм отговорил на този въпрос. Промяна на строителното разрешение може да има тогава, когато имаме съществени отклонения. Цитирал съм кое  е съществено отклонение на инвестиционния  проект и не попада промяната на „Плана за безопасност и здраве“  там. Ето защо това за мен е причина да не бъде отразен „Плана за безопасност и здраве“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Искам конкретно да ми отговорите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорих на този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Фургони, тоалетни, откритите складове и всички други обекти, обслужващи извършването на СМР по изграждането на строежа по разрешение  №65 от 2005г., част от това инвестиционно намерение ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да се реализира това инвестиционно намерение, трябва да има такива обслужващи обекти. Временното строителство не е вписано в предмета на разрешението. В точка 3 на  строителното разрешение има да се запазят временно съществуващите сгради, за да се реализира инвестиционното намерение и те са необходими.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Това означава, че не е част от инвестиционното намерение? Тези фургони и процесният обект част от инвестиционното намерение ли са? Моля за отговор.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези временни обекти не са част от главния строеж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Запознат ли сте изцяло с преписката, първоначалното ПБЗ и изменението за разрешение №65 от 2005г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознал съм се с това, което е по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Съдържа ли се разрешение по чл.54 от ЗУТ за временен строеж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Той е съпътстващ, точно такъв текст не си спомням дали има.

 

АДВОКАТ Н.: Ние не твърдим такива факти и не ги спорим. Не сме твърдяли, че имаме отделно разрешение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: На основание чл.200, ал.3 изр. 2 във вр. с чл.201 ГПК, приложими основания по чл.144 от АПК, оспорвам експертизата, тъй като основно се правят правни изводи, които са в компетентността на съда. Вещото лице е дало заключение относно това как следва да бъдат тълкувани посочените от него правни норми, които от части считаме за неотносими. Например разпоредбата на чл.154 от ЗУТ, тъй като в тази разпоредба става въпрос за изменение в проектите касаещи инвестиционното намерение, а както самото вещо лице каза процесният строеж не е част от инвестиционното намерение. Също така считам, че вещото лице си позволи да тълкува чл.54, ал.1 от ЗУТ, както направи и в днешното съдебно заседание, което представлява правен извод и по този начин излиза извън неговата компетентност. Предвид на това, считам че изложените в експертизата заключения са необосновани, което има отношение към нейната правилност, затова оспорвам същата като неясна, необоснована и неправилна.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да взема становище по направеното възражение от юрисконсулт Н.. Да се приеме заключението.

 

Съдът с оглед становището на страните  по изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза приема следното:

С протоколно определение по искане на жалбоподателя, съдът е допуснал и назначил съдебно-техническа експертиза. По така формулираните въпроси процесуалният представител на община Несебър не е възразил. В този смисъл вещото лице е изпълнило поставените му задачи, поради което експертизата следва да бъде приета. Доколко обаче така представената експертиза с така дадените отговори е относима към предмета на спора и доколко тези отговори следва да бъдат ценени или не от съда това е въпрос, на който съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт. Предвид изложеното съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит/л.124 от делото/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Няма да соча други доказателства. Нямам искане за експертиза.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата. Ще акцентирам само, че при извършване на измененията на част от проектната документация, а именно ПБЗ, моят доверител своевременно е представил същия на административния орган - община Несебър, за което са представени писмени доказателства и преценка на главния архитект на община Несебър е било дали да издаде заповед за изменение на вече издаденото строително разрешение, защото такъв е реда. Не се издава нова, а със заповед се изменя първоначалната. Това не е сторено именно от община Несебър, въпреки, че ако е считало че е следвало да бъде изменено първоначалното решение,  тя е била органа да стори това. Моля за срок за представяне на писмена защита по същество. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените разноски по делото, за което представям списък за разноските ведно с доказателства за същите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите заповедта на кмета на община Несебър, като допълнителни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок. По отношение на изявлението по същество на процесуалния  представител на жалбоподателя, моля да имате предвид, че изменението на инвестиционния проект и съответно искането за издаване за разрешение за строеж  е процес, който започва по инициатива на заинтересованото лице, възложител, и същото следва не само да представи съответната актуализация, а и да поиска, ако твърди, че има нужда от временен строеж по чл.54, ал.1 от ЗУТ, да му бъде разрешен такъв.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на за страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: