ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети септември                               две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1423 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Олимп хотелс“ЕООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на „Олимп хотелс“ ЕООД против Заповед № 517/21.04.2017г. на Кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Търговски обект-базар“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ***** по КККР на гр.Несебър, УПИ І, кв.34 по плана на к.к. Слънчев бряг-изток, община Несебър, област Бургас, представляващ постройка обособена като търговски обект- базар. Строежът се намира на територията на курортен комплекс „Слънчев бряг“ обявен с решение №45 от 25.01.2005г. на МС на Р България за селищно образувание с регионално значение и е национален курорт по см. на §1, т.16 от ДР на Закона за туризма. С жалбата се иска прогласяването на заповедта за нищожна, алтернативно да бъде отменена като незаконосъобразна.

         

Съдът докладва постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него нищожност, алтернативно незаконосъобразност на издадената заповед.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Имам искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза,  с формулирани в нарочна писмена молба въпроси, която представям с препис за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам изцяло така подадената жалба. Моля да приемете административната преписка не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, като  предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

          ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза  вещото лице по която след запознаване с материалите по делото и извършването на необходимите справки, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба.

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.И., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017година от 13.10 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: