ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                               председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1423 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.И., редовно призован, не се явява лично. За него - адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Инспектор П.Т.при Пето РУ към ОДМВР Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.П.И. против Заповед за задържане на лице № 3388зз-333/30.06.2016г., постановена от ответника П.Й.Т.- инспектор при Пето РУ към ОДМВР-Бургас, по силата на която е постановено задържане на жалбоподателя И.П.И. за срок от 24 часа.

 

Адв. К.: Поддържам подадената жалба изцяло. Няма да правим доказателствени искания. Бих желал да направя допълнение на жалбата. Твърдя, че постановения индивидуален административен акт е незаконосъобразен, тъй като същият не е мотивиран, доколкото в него като правно основание се сочи чл. 72, ал. 1, т. 7 от ЗМВР във връзка с чл. 2 от УБДХ. В чл. 2 от УБДХ се сочат 3 алинеи, а в оспорения  от нас акт липсват мотиви, въз основа на които е разпоредено задържане на лицето. Мисля, че в УБДХ не е предвидена възможност за прилагане на ПАМ - задържане за 24 часа, след като държането на плакат с някакво изображение спорно дали то е пристойно или не, не е обстоятелство, съставляващо основание за задържане на лице. Нямам доказателствени искания. Моля да приемете Договор за правна защита и съдействие, както и Списък на разноските. Моля да отмените Заповед за задържане на лице № 3388зз-333/30.06.2016г., постановена от П.Й.Т.- инспектор при Пето РУ към ОДМВР-Бургас като незаконосъобразна.

Ответникът: Считам жалбата за неоснователна. Нямам други доказателствени искания. Нямам достъп до системата на МВР, тъй като от около две седмици не съм служител на МВР. Считам, че не липсват други документи и доказателства, различни от административната преписка, които биха могли да бъдат събрани.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на формулирани от тях допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло ИАА като незаконосъобразен и издаден в противоречие на действащия процесуален закон, както и в нарушение на приложимия материален закон поради липса на фактически основания и мотиви. Молим да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът: Считам жалбата за неоснователна. Постановената от нас заповед е законосъобразна и правилна, поради което моля да я оставите в сила.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: