ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1423 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание, с което е преупълномощен от С.Г., с представено пълномощно на лист 39 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу решение 32-48423/20.05.2014 г. на началника на МП Пристанище Бургас-център”, потвърдено с Решение 32-64427/19.06.2014 г. на началник Митница Бургас.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение.

В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-икономическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, тъй като не са представени въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Не поддържаме искането за извършване на съдебно-икономическа експертиза.  Поддържаме жалбата. В административната преписка има представени документи на чужд език, като установих, че няма представен легализиран превод на тези документи. Моля да задължите ответника да представи превод на тези писмени документи на стр. 114 от делото, на стр. 113, 68 и 69 от делото сертификати издадени от A CORE LABORATORIES COMPANI.

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата изцяло. Намирам същата за неоснователна. Относно искането на жалбоподателя, представям на съда.

 

Съдът във връзка с обстоятелството, че разполага със съответните познания по чуждия език – английски, които му дават възможност да прочете съдържанието на посочените от жалбоподателя сертификати, които след справка се установи, че са на английски език, намери, че не е нужно да се изиска от ответника да представи легализиран превод на същите, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрисконсулт С. да се задължи ответника да представи легализиран превод от посочените от него доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да приемете преписката.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по приложената административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържаме подадената жалба. Считаме, че решението на началника на МП „Пристанище Бургас – център” е неправилно и незаконосъобразно. Моля да бъде отменено. Да ни се присъдят разноските. Ще представим писмени бележки, в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам същата за неоснователна. Изложените в нея възражения не са подкрепени с доказателства. Считам, че решението, което е издадено от органа е законосъобразно, както и в потвърдителното такова, където са обсъдени всички възражения на страната. Считам, че конкретната декларация за внос не попада в тези, които са в кръга на чл. 145, §1, изр. 1 2454 дори и да приемем, че попадаме в тази хипотеза.

„Лукойл Нефтохим Бургас” АД не представи доказателства, че стоката е вследствие на загуба и фири, които да се доказват. Жалбоподателят не се възползва от клаузата в договора ако е получил по-малко количество да направи рекламация и да му заплати сумата, която е по този договор. Към преписката има представена такава, от която е видно, че договорената сума е заплатена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на своя доставчик, както и доказателство за заплатена по-ниска цена от договорената. Няма приложена такава, поради което административният орган е приел, че количествата следва да се разглеждат като количества, които са посочени по УНСМ, като са съответната цената е заплатена за тях. Моля да бъде взето предвид решението на горестоящия орган.

Моля да потвърдите решението на началника на МП „Пристанище Бургас – център” като правилно и законосъобразно и присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: