ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1423 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на РУ„СО” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

              

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С.А., което е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към него в момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите решение, като уважите жалбата с която сте сезирани, предвид доводите изложени в нея и писмените бележки, които ще представя в указан от Вас срок. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите обжалваното решение на директора на РУ”СО” Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Ще представя подробни съображения в писмени бележки, в указан от съда срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 12-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: