ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 25.06                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1423 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на РУ„СО” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Н.К., С.А. и Т.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е  заключение по допуснатата тройна експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита на вещите лица като вещото лице К. със снета самоличност по делото. Снема самоличността на вещите лица С.А. и Т.Д..

 

С.В.А. - 49 години,

Т.Ж.Д. – 60 години,

 

български гражданки, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВАТ да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. от името на тройната експертиза: Представили сме писмено заключение, което поддържаме. Нямаме какво да добавим към заключението към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Каква е причината в таблицата приложение към въпрос 1, колона 7, да посочите часове полагани от подменния персонал? От къде взехте това понятие и данните отразени в тази таблица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Между кориците по делото има приложени справка за отработените наднормени часове на подменния персонал, които следва да бъдат съобразени при изчисляване при отговор на въпрос 1.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Аз питам конкретно за колона 7 от таблицата. Задавам този въпрос, защото цитирате Заповед на работодателя от 2006 година, съгласно която би следвало да бъде отразено брой смени за отработване от подменния персонал.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма как да бъдат сравнявани смени с часове и в този смисъл са описани часовете полагани от този персонал, доколкото съпоставката се прави в часове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно цитираната справка от кой е представена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представена е от „Лукойл нефтохим”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отчетохте ли при отговор на въпрос 1, това  което е намалено от извънредния труд?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Точно затова са включени колона 7 и колона 8 в таблицата. Пак казвам за да се отчете влиянието на часовете, които са отработени от подменния персонал, а в колона 8 са отбелязани часовете, които въпреки всичко остават като наднормени часове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещите лица, но тъй като считам, че експертизата е  възпроизвела  основно заключението на единичната експертиза, оспорвам същата, с изключение на въпроси 2 и 4 от основните задачи и въпрос 1 от допълнителните задача, в първата част на въпросите, тъй като вещите лица са дали отговор на въпрос който не е бил поставен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението им.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева на всяко от тях или общо 1200 лева, от които 600 лева, платими от внесения депозит,  а остатъка от 600 лева  вносим от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че експертизата повторно е възпроизвела направените констатации от единичната експертиза, вещите лица не са посещавали дружеството-жалбоподател и необосновано считам искането за доплащане на още 600 лева от жалбоподателя за възнаграждение на вещите лица.

 

Съдът намира така направеното възражение за неоснователна доколкото, вещите лица макар и да не са посетили дружеството са отговорили на поставените въпроси съобразно наличните по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка установените задължения в обжалвания ревизионен акт правя възражение за погасени по давност задължения на основание чл.115 от КСО. Ето защо моля, да бъде допусната нова единична съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса - Какъв е размера на сумите определени за дължими от „Лукойол Нефтохим Бургас”АД в обжалвания ревизионен акт за ревизирания период, като отговора бъде даден по месеци за всички установени вземания, главница и лихви.

Вторият въпрос е По какъв начин е определен размера  на дължимата лихва посочена в ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Предоставям на съда по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът по направеното искане счита същото за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2013 г.  от 10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: