ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1422 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:42 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКАЛАДВА постъпила молба вх. № 9667/13.9.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане делото да бъде отложено за друга дата, поради служебен ангажимент във Върховен административен съд, като са приложени и доказателства за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Предоставям на съда по хода на делото.

 

Съдът счита, че не са налице основания за отлагане на делото, тъй като съгласно чл.139, ал.1 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът и не могат да се явят, поради препятствие, което страната не може да отстрани. В случая по делото има доказателства за невъзможност да се яви процесуалния представител на жалбоподателя, но не и че такава невъзможност съществува и за самия жалбоподател, поради което не са налице основания за отлагане на делото.

Предвид горното съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Олимп хотелс“ ЕООД против заповед №521/21.04.2017г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл.225а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Търговски обект-Базар“, находящ се в ПИ с идентификатор 51500-505.154 по КККР на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас, подробно описан в заповедта

 

Съдът докладва постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам изцяло така подадената жалба, като неоснователна и моля да приемете административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя, да се запознае с дадените указания и да ангажира доказателства във връзка с тях, поради което следва да му се изпрати копие от настоящия протокол с указания, че в 14-дневен срок от уведомяването, следва да изчерпи доказателствените си искания и да представени писмените доказателства, с които разполага.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена глоба на основание чл.92а от ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2017г. от 11,20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: