ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 1422 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Сейлмарийн“ ООД, редовно призован, се  представлява от адвокат З., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

АДВОКАТ З.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед на страните, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Д. на  22.11.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице , като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Ж.Д. –  години, българска гражданка, семейна неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ З.: В заключението посочвате, че жалбоподателят Ви  е предоставил документи, но не ги видях да са приложени към заключението, защо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Вещото лице няма право да прилага доказателства. Каквото съм ползвала съм го цитирала. Документи не ми бяха предоставени, само протокол от извършена насрещна проверка, който е наличен по делото.

 

АДВОКАТ З.: Записали сте, че жалбоподателят Вие предоставил документи, цитирам заключението Ви.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: От жалбоподателя са ми представени доказателства - счетоводни регистри, но не ги прилагам. Уточнението което направих преди малко касае третите лица, при които също имах задача да извърша проверка, а именно „СИАЛ 27” ЕООД и Агенция за транспортни проучвания и прогнози.

 

АДВОКАТ З.: По повод заключението, ще искам да представя част от документите, които жалбоподателят е предоставил, за да ги предявите на вещото лице, като  въпросът ми е - Дали тези документи са предоставени от жалбоподателя на вещото лице?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля за възможност да се запозная с тези документи.

 

АДВОКАТ З.: Представям на съда и моля да приемете 4 броя хронологична ведомост аналитична  за продажбата на четири лодки, описани в заключението на вещото лице при отговор на въпрос 1, за да отговори вещото лице това ли са документите, които Ви бяха предоставени от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представените доказателства, тъй като от същите не става ясно, кой, кога и в какво качество ги е изготвил.

Съдът намира, че с оглед изготвеното от вещото лице заключение следва да бъдат предявени представените от адвокат З. 4 броя хронологични ведомости, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат З., в днешното съдебно заседание 4 броя хронологична ведомост аналитична – Клиенти : Castel Brazil SRL, клиенти Аванси, Клиенти: Волксбанк Румъния и Клиенти „Хоризонт-2002”ООД.

 

ПРЕДЯВЯВА на вещото лице 4 броя хронологична ведомост аналитична.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Тези документи съм ги ползвала, но освен тях съм ползвала и други описани в раздел ІІІ „Проверени книжа и документи”.

 

АДВОКАТ З.: Във връзка тези документи и заключението по въпрос 1, за осъществените доставки извън процесното плащане са били извършвани по банков път „да” или „не”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм имала за задача да проверя как са извършвани плащанията и затова не съм го посочила.

 

АДВОКАТ З.: В представените документи се съдържа тази информация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Имала съм я информацията, но не съм я изследвала, тъй като съм нямала зададен такъв въпрос.

 

АДВОКАТ З.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка отговор на въпрос 4, където вещото лице посочило, че не са били предоставени първични счетоводни документи от счетоводството на жалбоподателя, както и такива от  „СИАЛ 27”ЕООД и от Агенция за транспортни  проучвания и услуги” ООД, въпросът ми е как вещото лице е установило осчетоводяването на касата или това е станало само по оборотните ведомости.

 

Вещото лице Д.: Първо казвам, че не са ми предоставени нито от жалбоподателя, нито от дружеството „СИАЛ 27”ЕООД и Агенцията за транспортни проучвания и прогнози”ООД. От жалбоподателя ми бе предоставена хронология на сметка 501 „каса в лева” и сметка 502 „каса във валута”, които съм анализирала и съм установила, че няма отразено осчетоводяване на суми получени в брой от жалбоподателя платени от „СИАЛ 27”ЕООД или Агенцията за транспортни проучвания и прогнози.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от депозит/л.383 от делото/.

 

АДВОКАТ З.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските, които са държавна такса и депозит за експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Имам искане за спиране на производството  по настоящото дело на основание чл.229, ал.1, т. 4 от ГПК, тъй като е образувано тълкувателно дело №10/2016 г. по описа на Върховен административен съд, решението по което считам, че има значение за решаването на настоящия правен спор и моля делото да бъде спряно до произнасяне с решение по посоченото тълкувателно дело.

 

По повод формулираното от процесуалния представител на ответника искане за спиране на настоящето производство съдът намира същото за основателно по следните съображения:

Съгласно нормата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК субсидиарно приложим по реда на § 2 от ДОПК съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решение на спора.

 В настоящия случай на съда е служебно известно образуваното тълкувателно дело № 10 на ВАС по описа за 2016 г. със поставен за решаване въпрос „Нищожен ли е ревизионен акт издаден след 01.01.2013година, при действието на чл.119, ал.2 от ДОПК, когато единият от издателите му е орган по приходите на ръководно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.3 от ЗНАП и не е на експертно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, както изисква разпоредбата на чл.118, ал.2 от ДОПК“. С оглед така поставения от Върховен административен съд въпрос решението по това тълкувателно дело безспорно има значение за правилното решение на спора по настоящето дело.

 По изложеното и на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   

              Спира производството по административно дело № 1422 по описа на 2016 година на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по тълкувателно дело №10/2016година на Върховен административен съд.

          

             ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за страните.

 

            Делото да се ДОКЛАДВА на два месеца в закрито заседание.

 

                                     

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:13часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: