П Р О Т О К О Л

         

 

Година 2017, 15.02.                                                                            рад  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                     ХІІ-ти административен състав,

На петнадесети февруари                             две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1422 по описа за 2016 година.                 

             На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Сейлмарийн“ ООД, редовно призован, се  представлява от адвокат З., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ З.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ З.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо председател, намирам  че в хода на проведеното съдебно следствие категорично се установиха изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт, поради което и моля да го отмените, а при условията на евентуалност да постановите възстановяване на начисления с ревизионния акт  данъчен кредит по авансови плащания за доставка на яхта „Канза 470”. От заключението на вещото лице се установи, че както в счетоводството на дружеството-жалбоподател, така и в счетоводствата на дружествата, които се твърди да са извършвали плащания по процесната доставка, липсва каквато и да е документация относно наличието на каквито и да е било правоотношения. Предвид изложеното, констатациите съдържащи се в обжалвания ревизионен акт, са основани само и единствено на писмо, изпратено по електронната поща, което представлява частен документ между лица и който частен документ не намери своето потвърждение в официалните записвания в счетоводствата на засегнатите дружества. Намирам, че при изготвяне на обжалвания ревизионен акт, приходната администрация грубо е нарушила принципите, установени в ДОПК. Допуснати са съществени нарушения, които не могат да не бъдат санкционирани, поради което е наложително и отмяната на ревизионния акт. Моля да ни бъдат присъдени разноски съобразно представения в предходно съдебно заседание  списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като подробни съображения  ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.  Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1472 лева.

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо председател, моля при разрешаване на спора относно дължимостта на юрисконсултско възнаграждение да съобразите последните изменения на чл. 78 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Основанието  за присъждане на разноски не е чл.78 от ГПК, а чл.161, ал.1 от ДОПК, по който ред върви и настоящото производство.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: