ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1422 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Сейлмарийн“ ООД, редовно призован, се  представлява от адвокат З., с пълномощно на л. 40 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрк. М. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Сейлмарийн“ ООД, действащ чрез адв. З. против ревизионен акт № Р-02000215008189-091-001/08.04.2016 г., издаден от Д.В.– началник сектор и Г.Ж.- гл. инспектор по приходите, потвърден с решение №150 от 20.06.2016 г. на директора на дирекция ОДОП-Бургас. Иска да се измени оспорвания РА, като се приеме, че не е имало извършени авансови плащания по облагаема доставка, а при условията на евентуалност да бъде възстановен начисления с РА данъчен кредит по авансови плащания за доставка на яхта Hanse 470.

 

С определение № 1300/**.07.2016 година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

Адв. З.: Поддържам жалбата. Известно ми е постановеното от съда определение №1300/**.07.2016 година. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Считам, че представената административна преписка е пълна. Имам искане за извършване на съдебна експертиза с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която представям на съда с препис за другата страна. Моля да допуснете извършването й. Тъй като в атакувания РА се коментират единствено два договора за покупко-продажба на лодка, а дружеството е с предмет на дейност покупко-продажба на лодки и ветроходни яхти, то за период от две години и повече няма как да е сключилo само два договора. В жалбата сме описали, че приемаме това за субективизъм. Именно поради тази причина съм направила искането по т. 1 и 2 от молбата за допускане на експертиза. Други доказателствени искания нямам на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Считам, че тя е неоснователна. Запознат съм с определение № 1300/**.07.2016 г. на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представената административна преписка е в цялост. Нямам възражения по искането за допускане на експертиза. Считам, че въпрос № 1 и 2 не касаят специални знания на вещото лице. В момента няма да сочим други доказателства.

Адв. З.: Органът по приходите не е установил колко сделки са извършени от дружеството и ние нямаме друга възможност да установим  твърдените изгодни за нас факти освен чрез експерт, който да отговори на този въпрос. В тази връзка са въпроси № 1 и 2, които касаят удостоверяване на факти, които са в жалбата. С оглед организационните проблеми на дружеството жалбоподател моля да ми бъде даден най-малко 14-дневен срок за представянето на депозит ако допуснете съдебно-икономическа експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1300/**.07.2016 г. писмени документи, като доказателства по делото, както и тези приложени към жалбата.

 

Допуска съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси с молба на адв. З., депозирана в днешно съдебно заседание. Вещото лице следва да изпълни задачите след като извърши проверка, където намери за необходимо, за което на вещото лице да се издаде съдебно удостоверение след поискване. При изготвяне на заключението си вещото лице да отговори и на въпроса дали математически вярно са изчислени от приходния орган в оспорения РА задълженията на дружеството за главница и лихва;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да представи като доказателство по делото платежния документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото Т.Ж.Д., адрес ************, образование висше, специалност счетоводна отчетност, квалификация икономист счетоводител, месторабота свободна професия вещо лице,  трудов стаж – ** години, стаж  вещо лице – ** години.

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства в 7-дневен срок от днес;

 

УВЕДОМЯВА страните, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането на глоба на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК в размер на 100 лева на страната, която причини отлагане на делото.

 

Адв. З.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните – уведомени по чл.137 ал.7 от АПК.

 

Да се призове вещото лице Т.Ж.Д. съгласно указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: