О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    /01.10.2008 година гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на първи октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

Съдия: В.Е.

 

разгледа докладваното от съдия В.Е. адм.д. № 1422/2008 година.

 

Производството е образувано по жалба от ЕТ „Гама – А. С. В.” – гр. Бургас рег. по ф.д. № 1071/1994 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ж.к. “Зорница” бл.34 вх.”В” против заповед № РД-209/209/12.09.2008 година на ректора на университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима.

Съгласно “договор за съвместна дейност” с дата 03.05.2004 година, между ЕТ „Гама – А. С. В.” – гр. Бургас и университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас е възникнало облигационно правоотношение по повод съвместна експлоатация на стопански обект – бирария “Къщичката”. Срокът на договора (3 години), към настоящият момент, е изтекъл.

С оспорената заповед ректорът на университета е направил едностранно волеизявление  за прекратяване на правоотношението с едноличния търговец във връзка с ползването на обекта. Това волеизявление, въпреки наименованието си – “заповед” - не е административен акт, защото няма властнически характер.  Правната връзка между едноличният търговец и университета не е връзка на власт и подчинение, а на равнопоставени правни субекти по облигационно правоотношение. Затова и спорът между тях не е предмет на разглеждане в рамките на настоящото производство.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ЕТ „Гама – А. С. В.” – гр. Бургас рег. по ф.д. № 1071/1994 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ж.к. “Зорница” бл.34 вх.”В” против заповед № РД-209/209/12.09.2008 година на ректора на университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1422/2008 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: