ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1421 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Г.Н. c  пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.Н.c  пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Олимп хотелс“ ЕООД против заповед № 519/21.04.2017 г. на кмета на Община Несебър, в изпълнение на която е премахнат незаконен строеж „Търговски обект-Базар“, находящ се на поземлен имот с идентификатор ***, област Бургас /к.к.“Слънчев бряг – изток“/, собственост на жалбоподателя, представляващ едноетажна постройка с приблизителна квадратура на строежа 142 кв.м., обособена като търговски обект – базар със 17 броя клетки в него.

 ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА: Ответникът оспорва ли, че настоящият жалбоподател „Олимп хотелс“ ЕООД е идентичен с „Олимп 99“ ЕООД?

ЮРИСКОНСУЛТ Н. Не оспорваме това обстоятелство.

АДВ.Н.: Изцяло поддържаме жалбата. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси, посочени в писмената молба, която представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна. Моля да приемете писмените документи, приложени към административната преписка, изпратена Ви с жалбата срещу заповед №520/21.4.2017 г. на кмета на община Несебър.

По отношение на молбата – оставям на съда да прецени, но смятам, че част от отговорите не са от компетенциите на вещото лице.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2-3 от делото.

По представената в днешното съдебно заседание молба за допускане на съдебно-техническа експертизи с формулирани 3 въпроса съдът счита, че искането е неоснователно. И трите въпроса са свързани с компетентността на съда да реши  правния спор. Съдът следва да прецени налице ли са или не са налице писмени доказателства относно съществуването на строежа. Съдът следва да прецени има ли или няма строежът временен характер. Също така от компетентността на съда е да се произнесе дали промените в плана за безопасност и здраве, извършени от жалбоподателя, имат съществен характер като отклонение от инвестиционния проект, както и какъв е редът за премахване на временните строежи.

Съдът счита, че за изясняване на фактическата обстановка по спора следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, но с различни задачи. Тази експертиза следва да отговори какви са размерите на процесния строеж, каква е неговата конструкция от основите до покрива? По какъв начин конструктивните елементи са закрепени помежду си? От какви материали е изготвен строежът? Налице ли е електрозахранване в отделните клетки на строежа? Налице ли е водоподаване в отделните клетки на строежа?

 

АДВ.Н. ПРЕКЪСВА СЪДИЯТА: Заповедта е връчена и в рамките на следващото денонощие е изпълнена – в събота. Обектът е премахнат и експертизата, която считате,  че следва да бъде допусната, е невъзможна да бъде извършена. Моля да преформулирам въпроса:

Вещото лице да провери проектната документация и да извърши справки и в община Несебър, ако се налага - да опише въз основа на какви строителни книжа е изпълнен процесният строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. Не се противопоставям.

Моля само да направя уточнение - дали са налице писмени доказателства за временен строеж, който е бил ситуиран на мястото, където е установеният.

Какви точно документи колегата иска да бъдат установени, дали съществуват в общината?

Въз основа на какви строителни документи е бил изграден строежът, премахнат с обжалваната заповед?

Съдът счита, че искането на адв. Н. е основателно, предвид извършеното премахване на обекта и невъзможността към настоящия момент да бъдат установени неговите характеристики. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със следните задачи:

1. Вещото лице да установи въз основа на какви строителни документи е бил изграден строежът, премахнат със заповед № 520/21.04.2017 г. на кмета на община Несебър, като посети както жалбоподателя, така и ответника.

2. Вещото лице да опише какво е естеството на измененията на плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект – по години, в които е отразено изграждането на премахнатия строеж.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 300 лева, вносимо от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнение на възложената му задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.01.2017 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: