Р Е Ш Е Н И Е

гр.Бургас, № 1132 / 8 юни  2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

         СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 1420 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.111 от ЗИНЗС.

Жалбоподателят Ю.М.И. ЕГН **********, понастоящем в Затворническо общежитие ”Дебелт” ІІІ- група е оспорил заповед №215/30.05.-2018 година на ВПД началник сектор ЗО Дебелт, с която на основание чл.100, ал.2, т.1 и 7 вр. чл.101, т.7 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „Изолиране  наказателна килия за срок от 5 денонощия”

Жалбоподателят счита, че обжалвана заповед е незаконосъобразна , а размера на наказанието прекомерен. Иска да му бъде наложено по-леко наказание.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явявя лично, поддържа жалбата си и иска оспорената заповед да бъде измемена в частта относно размера на наложеното наказание.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Факти:

На 15.04.2018 година около 10:10 часа на решетката в коридора на затворническото общежитие отишъл  лишения от свобода К.З.Х. с викове за помощ. Същият се оплакал, че жалбоподателя и друг лишен от свобода А.А. го нападнали в килията му.Поискал да бъде преместен в друга група.

При извършената проверка се установило, че предишния ден между жалбоподателя и К.Х., при престоя на открито възникнала словесна разправа, като Х. отправил нецензурни реплики към жалбоподателя Ю.И.. След като се прибрали от престоя на открито жалбоподателят влязъл в килията на Х. и го нападнал физически. Други двама лишени от свобода А.А. и А.А., след като чули викове от спалното помещение, влезли вътре да помогнат да бъде прекратен боя между жалбоподателя и К.Х..

В хода на проверката са снети обяснения от жалбоподателя, от К.Х., М.М., А.А., А.А. и И.И.. По данни от всички посочени свидетели лишеният от свобода К.Х. провокирал жалбоподателя с нецензурни реплики, след което Ю.И.  предприел саморазправа с Х., за да му отмъсти за тези реплики, като влязъл в спалното помещение на Х. и запознал да го бие. Боят между двамата бил прекратен с помощта на останалите свидетели, които са лишени от свобода и са се намирали по същото време и на същото място.

Правни изводи:

Обжалваната заповед е издадена  в писмена форма, съобразно изискванията на закона, от компетентен орган- чл.104, ал.2 вр.ал.1 от ЗИНЗС. Съдържа мотиви – фактически и правни основания за издаването й.

Заповедта е наложена на основание чл.101, т.7 от ЗИНЗС, според който дисциплинарни наказания са изолиране в наказателна килия за срок до 14  денонощия. Административният орган се е позовал и на чл.100, ал.2,т. 1 и т.7 от ЗИНЗС, според които за дисциплинарни нарушения се смятат неспазването на реда и дисциплината в помещенията или на работното място, както и физическа саморазправа с лишени от свобода или служители, и закана за такава.

В процесния случай от събраните доказателства се установява, че са налице фактическите елементи от състава на дисциплинарните нарушения по т.1 и т.7 от чл.100, ал.2 на ЗИНЗС. Жалбоподателят е прибягнал към физическа саморазправа с лишения от свобода К.Х., което действие имплицитно съдържа в себе си и нарушаване на реда и дисциплината в помещенията.

Размерът на наказанието е определен правилно, той е към минимално предвидения, доколкото закона дава възможност изолирането в наказателна килия да се извърши за срок до 14 денонощия, а в конкретния случай са определени от дисциплинарнонаказващия орган пет денонощия.

От всички доказателства се установява, че другият лишен от свобода К.Х. също е нарушил чл.100, ал.2,т. 1 и т.7 от ЗИНЗС като е отправил нецензурни реплики към жалбоподателя, а след това активно е участвал във физическата саморазправа. Неговите нарушения не могат да бъдат предмет на това производство, доколкото в случая се обжалва само заповедта за дисциплинарно наказание на Ю.И.. Извършените от К.Х. действия не освобождават от отговорност И. за осъществените от него дисциплинарни деяния.

По изложените съображения, жалбата, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от това и на основание чл.172, ал.2 от АПК Административен съд - Бургас

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Ю.М.И. ЕГН **********, по настоящем в Затворническо общежитие ”Дебелт” ІІІ- група против заповед №215/30.05.2018 година на ВПД началник сектор ЗО Дебелт.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Съдия: