ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1420 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сънрайс СД“ ООД, редовно призован, представлява се от адвокат П.Г., с представено пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на РИОСВ – Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на „Сънрайс-СД“ ООД, ЕИК 204331252, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 3А, вх. 1, ет. 9, ап. 45, представлявано от Управителя Стефан Венциславов Сирков, против писмо изх. № ПД-796(5)/17.05.2017 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с което на основание чл. 79, ал. 2, т. 4 от Закона за защитените територии и чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, е предписано да се премахнат фургон и насипаната фракция от имот с идентификатор 62459.56.2 по КК на с. Резово, община Царево.

          Съдът ДОКЛАДВА писмо вх. № 6533/27.06.2017 г. от директора на РИОСВ-Бургас, в което изразява становище по жалбата и по съществото на спора. Приложено е и Уведомление за инвестиционно предложение № 53-01-339/17.03.2017 г.

 

          АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Правим искане за разпит на свидетел относно обстоятелството в какво състояние е бил предаден имота, датата на сключване на договора и в какво състояние е бил имота към датата на установяване на съответните насипи, които са били констатирани, както и тази така наречена „метална ограда“.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Жалбата е неоснователна. Становището ми относно разпита на свидетеля: считам, че е нямало други присъстващи, освен органите. Ние също ще водим свидетели за следващо съдебно заседание. Смятам, че какво е точното състояние на имота, могат да отговорят само собствениците на имота и затова бих искала да бъде призован в качеството на свидетел М.С.С.и П.В.В.– **** „Е.“ в Общ. Ц. при режим на призоваване, както и Д.И.И.от РИОСВ-Б. при режим на довеждане.

          АДВ. Г.: В такъв случай отпада разпитът на нашия свидетел към момента. Ако ще бъдат призовавани собствениците на имота, по-скоро бих искал да го разпитам с всички останали свидетели и  нашият в следващото съдебно заседание.

          Нямам други доказателствени искания.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям Констативен протокол № 011692/ПД-11-03 от 14.03.2017 г., както и предписанието 17.05.2017 г.

 

          СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, представените с жалбата и допълнително представените от ответника писмени доказателства.

          Следва да задължи ответника, в срок до следващото съдебно заседание да представи цитираната в оспорените предписания Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на режима на територията.

Счита искането за допускане до разпит на свидетели за следващо съдебно заседание за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените писмени доказателства с жалбата, представените с административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените от ответника писмени доказателства писмо вх. № 6533/27.06.2017 г. от директора на РИОСВ-Бургас, и Уведомление за инвестиционно предложение № 53-01-339/17.03.2017 г., Констативен протокол № 011692/ПД-11-03 от 14.03.2017 г., и Предписание 17.05.2017 г.

          ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок до следващо съдебно заседание да представи Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на режима.

ДОПУСКА до разпит за следващо съдебно заседание един свидетел от страна на жалбоподателя и един свидетел от страна на ответника при режим на довеждане.

          ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване свидетелите П.В.В.– мл. Е. „Е.“ при Общ. Ц., с адрес на призоваване: Общ. Ц. и М.С.С.с адрес за призоваване: гр. Бургас, ж.к. „*** бл. ** вх. * ет. * ап. **.

          ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване в размер по 15 лв. за всеки от свидетелите - общо 30 лв., които следва да бъдат заплатени от ответника, в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да се представи доказателство за платения депозит.

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.09.2017 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

          Да се призоват свидетелите.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: