ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми сеп                          тември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1420 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНРАЙС СД“ ООД, редовно призован, представлява се от управителя Димитър Стоилов и адвокат П. Г., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на РИОСВ – Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

Явяват се свидетелите П.В.В., М.С.С. и В.С.С.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

          Свидетелите М.С. и В.С.бяха изведени от залата.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на свидетеля П.В.В., на когото СНЕМА самоличност и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

          П.В.В. - ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ В.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещавам да говоря истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ В. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: При извършената проверка на 14.03.2017 г. съвместно с колеги от РИОСВ – Бургас в местността Силистар, в землището на с. Резово се констатира, че имаше около 7 декара площ, в която е извършено почистване от дървесна и храстова растителност.

          Имотът беше ограден с дървени колове и ленти - мисля сезал, или някакви въженца. Една част от този терен беше засипан с каменна фракция, при което се установи, че не са съгласували с компетентните органи за извършване на това деяние - РИОСВ – Бургас и Община Царево.  В имота имаше поставен метален павилион, който е описан в протокола. Входирано е уведомление от „Сънрайс СД“ ООД на 17.03.2017 г. след извършената проверка за тази дейност - почистване и изравняване на терена.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ В. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: На 17.03. постъпи уведомление в РИОСВ-Бургас и Община Царево. Мисля, че този терен, на който извършихме проверката е същият, който е описан в инвестиционното намерение на „Сънрайс СД“ ООД.

          В протокола няма описан номер на имота. Проверили сме точките по GPS. За установяване на имота ползваме GPS и като отидем на място в самия терен, където е извършвано това почистване се поставя координатна точка, за да определим в кой имот сме. Той дава точно разположение и площта на имота. Затова в протокола сме описали 7 декара.  В констативния протокол го няма. „В имота, в който е извършено почистването“, така е записано в констативния протокол.

          С входирането на уведомлението представиха скици на имота, като доколкото имам спомен ни бяха представили договор за наем на самите терени. След изготвяне на констативния протокол не сме установили кои са собствениците на имота. Това мисля, че беше извършено от РИОСВ-Бургас, тъй като и те имат и работят с карти от кадастъра.

          След проверката извиках хората, които подадоха инвестиционното намерение. Не се установи да са собственици на имота. Собствениците на имота се установиха с допълнителната информация.  Викани са в общината. Имам спомен, че са викани собствениците. Като казах „колове“, имам предвид малки колчета, трасировъчни, за отчертаване на имота. Имаше и сезал (малки въженца). Няма друга ограда.

 

          ВЪПРОС НА СЪДА: Към момента на проверката установи ли се кой ползва имота?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ В.: Не.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          В залата беше въведен свидетелят М.С..

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, като СНЕМА самоличността й и я ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

М.С.С.  - ** г., българска гражданка, неосъждана. Майка съм на един от управителите на дружеството-жалбоподател.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имотът го насипаха съпругът ми и брат ми през есента - някъде септември-октомври-ноември месец. Първо почистиха мястото, тъй като имаше къпинаци, треви. То не е чакъл. То е нещо ситно. Нямам представа, но не е чакъл. Чакълът е едър, а това са малки камъни.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към свидетелят.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: Когато предавахме имота, имаше метална барака през ноември 2016 г., която беше поставена от съпруга ми и брат ми. Те са хората, които се занимаваха с почистване на мястото. Не бях в течение. Те двамата се занимаваха с това нещо.

АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към свидетелят.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

В залата беше въведен свидетелят В. С., на когото СНЕМА самоличност и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

В.С.С.– ** г., български гражданин, неосъждан, единият управител на дружеството жалбоподател ми е син, а другият ми е племенник.

 

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: Извършихме почистване на терена от високи треви, храсти, къпинаци, бодливи неща. Теренът е доста голям. Ние сме го правили на инцидентно ходене - когато намерим време, с брата на съпругата ми. От септември 2016 г. започнахме и може би до 10-15.12., докато времето позволяваше. Там поставихме една ламаринена барака, за да си слагаме вещи, дрехи, инструменти, вода и от долния край на имота, където се събира вода и се получават големи локви, насипахме ситна фракция. Измерихме мястото, опънахме сезал от точка до точка, а напролет ходихме от началото на март- април. Сезалът беше паднал на земята. Тогава дойдоха двама мъже - единият млад, а другият възрастен, доста над моята възраст. Представиха се за еколози. Казаха да махаме колчетата и сезала. Колчетата са геодезични. Съответно събрахме си сезала, като от тях ни беше казано да си вземем сезала и да си заминаваме, докато не са ни глобили.

Аз не съм страна по договора.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие с каква цел почиствахте мястото?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Ние искахме да направим паркинг, понеже има други съседи, които имат паркинг за лятото. Разбрахме, че трудностите са много големи и се отказахме. Решихме да го отдадем под наем на фирмата на сина ми. Те изявиха желание.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли в тази местност други имоти с площ от 7 декара, които да са оградени със сезал и дървени колчета, и в които да е поставен метален павилион?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имало е такива имоти. Към месец март не знам дали е имало такива имоти.

 

АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Отказвам се от допуснатия свидетел при режим на довеждане. Представям Констативен протокол № 012154/14.06.2017 г. във връзка с изпълнение на предписанието, Решение № БС-7-ОС-П/17.05.2017 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост във връзка с подаденото заявление от „Сънрайс СД“ ООД за изграждането на паркинг, както и влязло в сила решение на Административен съд – Бургас с № 1461/04.08.2017 г., с което съдът установява, че с подаденото заявление от 17.03.2017 г. дружеството се опитва да узакони дейността си от 14.03.2017 г.

АДВ. Г.: Смятам, че представените доказателства са неотносими към оспорвания акт – ПАМ, тъй като се отнасят за последващи дати и не касаят периода, в който е констатирано наличието в посочения имот, както и е постфактум - след издаване на съответната ПАМ. Така, че смятам, че е неотносимо към делото. Моля да не се приема.

 

СЪДЪТ счита, че представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства са допустими и следва да бъдат приети, като същите ще бъдат ценени с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от юрисконсулт К. писмени доказателства в днешно съдебно заседание.

ОТМЕНЯ протоколното си определение от предходното съдебно заседание по делото, с което е допуснат до разпит при режим на довеждане един свидетел от страна на ответника.

 

АДВ. Г.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 ДАВА ХОД по същество:

АДВ. Г.: Считам, че процесният административен акт е необоснован и постановен при съществени нарушения на производствените правила. Противоречи на материалноправните разпоредби и не съответства на целта на закона. Допуснати са нарушения на чл. 59, ал. 2 от АПК имайки предвид следното: доверителите ми са получили едно писмо, от което не е ясно от кого е издадено, нито са посочени срокове пред кого да се обжалва и дали следва да се обжалва. Смятам, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, като при издаването са допуснати съществени процесуални нарушения - отменителни основания по чл. 146, т. 3 АПК. Актът е от категорията на неблагоприятните административни актове, поради което в тежест на административният орган е да докаже, че са налице предпоставките за издаването му. В случая това не е сторено и актът е постановен при неизяснена фактическа обстановка. Какво имам в предвид? Както разбрахме от свидетеля В. при извършване на тези проверки се установява с GPS самото местоположение на проверяваните имоти и би следвало това да се посочи в съответния констативен протокол. От така представения констативен протокол е видно, че в него не е посочен къде се намира процеснят имот и не е ясно това същият имот ли е, за който е издадена съответната ПАМ, но единственото което можем да предположим е, че е ПАМ, защото е видно, че пише предписвам. В конкретния случай не е записано какво е предписание, писмо или какво е.

Предвид всичко гореизложено, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло предписанието и да присъдите в полза на доверителите ми направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите издаденото предписание на директора на РИОСВ-Бургас като законосъобразно и да отхвърлите жабата като неоснователна. За да бъде издадено това предписание са предприети множество действия от РИОСВ-Бургас. Събрани са достатъчно доказателства, от които е преценено, че „Сънрайс СД“ ООД следва да носи отговорност за това предписание. Видно от сключения договор на 18.03., собствениците на процесния имот са го отдали под наем. Тези подобрения са извършени от именно това дружество и като ползвател, следва да носят отговорност.

С оглед горното, моля да отхвърлите жалбата.

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: