ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1420 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен, за него се явява процесуален представител адв.М.Б.,надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА РУП ЦАРЕВО, редовно уведомен, не се явява и не  изпраща  представител.

         По хода на делото:

         Адв. Б. – Да се даде ход на делото

        

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Производството по делото  е образувано по жалба  от Д.А.Д., ЕГН-**********, с постоянен адрес: *** против Решение рег.№ 302-р-000-553/01.07.2016 година на Началника на РУ гр.Царево при ОД на МВР-Бургас, с което е отнето разрешението  за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие.

         Указва на административния  орган, че е негова тежестта да установи  наличието на материално правните и процесуално правните  предпоставките  за  постановяване на оспореното решение.

Указва на всяка от двете страна,  че е в нейна тежест да докаже всички положителни факти и обстоятелства,  от които черпи  изгодни за себе си  права.

Съдът докладва  приложената от административния  орган административна  преписка .

Адв.Б.- Поддържам жалбата,  по отношение  на писмените доказателства моля, да бъдат приети  представените от органа и от жалбоподателя писмени доказателства. Считам, че следва да бъдат приложени към настоящето  дело писмените доказателства,   изпратени от органа по административно  дело №1630 /2016 година по описа на Административен съд град Бургас.Същите касаят преписката  по първоначално издаденото   разрешение за съхранение,носене и употреба на е огнестрелно  оръжие и последвалите  го подновявания.Водим и молим да бъде  разпитан един свидетел.

По така направените доказателствени искания съдът намира същите за основателни.Действително към настоящата  преписка не се констатира да е приложена административната  преписка по първоначалното издаване на отнетото разрешение, ведно със събраните доказателства към нея, касаещи подновяването му,поради което и доколкото са налице  данни, че тези доказателства са изпратени  служебно по Административно дело №1630 /2016 година на БАС съдът намира за необходимо да задължи ответния  административен  орган в 3- дневен срок от уведомяването им  да представи по настоящето дело идентично копие на пълната административна  преписка  по издаване на разрешително за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие №201592739 с титуляр Д.А.Д., ведно с документите касаещи  подновяване на същото разрешение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответният административен орган в 3- дневен срок от уведомяването му  да представи по настоящето дело  копие на пълната административна  преписка  по издаване на разрешително за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие №**** с титуляр Д.А.Д., ведно с документите касаещи  подновяване на същото разрешение.

НАПОМНЯ на административният орган, че съобразно разпореждане на съдебния състав от 14.07.2016 година  е задължен да представи по делото пълната административна  преписка, ведно с кадрова справка на жалбоподателя за времето,  прослужено в структурите на МВР.

Допуска до разпит водения свидетел на когото снема самоличност, както следва:

         П.Г.П.- Роден на *** година, българин, български гражданин, неосъждан,  без родство със страните, ЕГН **********.

         Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

Въпрос на адв.Б.- От кога познавате жалбоподателя Д.Д.?

Отговор на свидетеля  П.- Познавам господин Д. от преди 30 години,  заедно работихме в системата на МВР в „Гранична полиция”, последно той беше ****  на „Граничен отряд” гр.Бургас, заедно сме живели в гр.Царево, в града. В момента имаме вили в с.Варвара и сме съседи, работили сме около 10 /десет/ години заедно, докато той се пенсионира, сега в момента и аз съм пенсионер, живеем  като съседи в с.Варвара.

Въпрос на адв.Б. - По отношение  на работата,  когато сте работили в граничния отряд,  може ли да кажете с какъв контингент сте се занимавали?

Отговор на свидетеля  П. - Основаната задача, както тогава и сега на „Гранична полиция” беше борбата срещу трафика на хора, опазване на държавната граница. Имаше много случаи на нарушаване на държавната граница по суша и море, изключително засилена беше борбата срещу контрабандата на акцизни стоки- цигари и др.По време на работа сме имали много успехи, задържане на големи количества цигари,  много  пресечени финансови интереси на силови групировки,  контрабанда,  крадени коли  сме задържали,  на летището имаше опити за превозване на оръжие и хора.Общо взето това ни беше работата, той се пенсионира, аз продължих. Засягахме големи интереси  и той като началник подписваше  административните  актове.

Въпрос на адв.Б.- Имало ли е случаи на вербални или непосредствени заплахи?

Отговор на свидетеля  П.-Това беше  ежедневие,  бяхме задържали един мерцедес на едни футболист – Д.Ш., който бе откраднат и внесен в страната ни,  поделението беше обсадено  от мутри  и винаги и е имало заплахи.След като ние нарушаваме финансови   интереси, няма как да няма заплахи.

Въпрос на адв.Б. - По настоящем има ли такава опасност за жалбоподателя?

Отговор на свидетеля  П. –Като бивши служители  има такава опасност и  след като са минали  години. Особено след като някой засегнат е лежал в затвор или са конфискувани  стока и пари, кой би бил безразличен.

Въпрос на адв.Б. – А има ли регистрирани  заплахи срещу жалбоподателя?

Отговор на свидетеля  П. - Той ми е споделял, че е имал анонимни обаждания.

Въпрос на адв.Б. – Когато сте работили, имало ли е заплахи?

Отговор на свидетеля  П. -Да, имало е. И сега с пълна сила продължава трафика на хора,  така че един канал, който  е работил преди 10 или 15 години винаги може да се поднови, същите канали ги използват. Нищо чудно  тия бивши каналджии или техни наследници да знаят неговото минало,  че се намира там в  района да мислят, че  той помага на полицията.За хората, които извършва тази дейност той им е враг.

Съдът счете, че делото не е   изяснено от фактическа  страна, поради което събирането  на доказателства не следва  да бъде приключвано  и да бъде отложено  за друга  дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 26.10.2016 година от 14.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде изпратено  напомнително на ответния административен орган за исканите писмени доказателства.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: