ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1420 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно уведомен не се явява, за него се явява процесуален представител адв.М.Б., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА РУП ЦАРЕВО, редовно уведомен, не се явява и не  изпраща  представител.

         По хода на делото:

         АДВ. Б. – Да се даде ход на делото

        

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че по делото с вх.№9246/04.10.2016 година от ответника по делото – Началник на РУ на МВР  гр.Царево е постъпила  пълната административна преписка по издаване на разрешително за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие № 20150092739 с титуляр Д.А.Д., ведно с документите за подновяване на същото.

АДВ.Б.- Запозната съм с писмените доказателства, да се приемат.

С оглед становището на процесуалния  представител на жалбоподателя съдът намира, че представените доказателства са допустими и относими към предмета на  спора. Съдът  констатира,  че по делото не е представена кадрова справка  за прослужените към МВР  длъжности от страна на жалбоподателя, но по делото са налични  достатъчно доказателства  в подкрепа на горното твърдение,  а и същата не се оспорва от ответната страна, поради което съда счита,  че следва да бъдат приети представните писмени доказателства, с които  делото е изяснено от фактическа страна без необходимостта от събиране на  кадрова справка за жалбоподателя.Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА Представените от ответния орган писмени доказателства по опис, постъпили в Административен съд гр. Бургас на 04.10.2016 година с вх.№9246.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.Б.- Уважаеми господин съдия моля, да  отмените като незаконосъобразно и неправилно  издадено в противоречие с материалните и процесуалните правила решение №302000/01.07.2016 година, издадено  от началника на РУП Царево, относно отнемане на  разрешение, издадено на Д.Д.,жалбоподател по настоящето дело.Същото решение на органа, което сме обжалвали е издадено на основание чл.153, т.6 и чл.155, ал.1,предл.2,вр. чл.58, ал.1,т.10 от ЗОБВВПИ, с което е отнето издаденото  разрешително.Видно е, че все още неговия срок не е  изтекъл, не са налице данни, които да предполагат неговото отнемане.От данните по делото и  от показанията на разпитания  по делото свидетел се установи, че  спрямо него е налице  необходимостта  същия да притежава късоцевно огнестрелно оръжие, предвид негови предишни длъжности в структурите  на МВР и Военна полиция, а още повече, че той не е бил длъжен да представи доказателства.Предвид множеството доказателства в тази насока – писмени и гласни считам, че са налице  множество материални и процесуални  нарушения,  водещи до издаване  на един  порочен акт, който като такъв  следва да бъде отменен от Ваша страна и делото да бъде върнато  за произнасяне по същество от административния орган при съобрзяване с  дадените от Вас указания. Моля да ни присъдите  разноските  по делото, за което представям списък на разноските.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законноустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: