ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 27.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и седми октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело 1420 номер  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Върховен административен съд на Република България, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Андромеда Юг”, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото искане за присъждане на разноски по делото, подадено от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, във връзка с дадената в предходно съдебно заседание възможност за представяне и ангажиране на нови доказателства, заявявам следното: Считаме представеното по делото мотивирано предложение, като представям отново заверено копие от същото, че само по себе си може да се определи като задание по реда и по смисъла на чл. 125 ЗУТ. В тази връзка държим да отбележим, че същото съдържа всички необходими изисквания и технически характеристики, каквито изисква и едно задание по смисъла на ЗУТ. Нещо повече, същото изцяло отговаря на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

По отношение на това дали има опорен план, държа да отбележа, че такъв няма, но той не е задължителен реквизит, тъй като същият се издава по смисъла на закона само и единствено при необходимост.

На следващо място държим да отбележим, че според нас РИОСВ Бургас, която е компетентният орган в случая, е надлежно уведомена за изготвянето на процесния ПУП, тъй като същата е участвала в общинския експертен съвет по устройство на територията, за което има съставен протокол. В днешно съдебно заседание представям и присъствен лист, от който е видно, че двамата представители на РИСОВ Бургас не са взели и не са ангажирали отрицателно становище, относно исканата промяна на ПУП, т. е. според нас РИОСВ Бургас надлежно е участвала като страна в ЕСУТ, касаещ съответната промяна.

На следващо място считаме, че не следва да бъде представена схема по чл. 22, ал. 2 ЗУЧК, тъй като същата не е задължителен и необходим реквизит, касаещ законосъобразността на оспорената заповед, с която е одобрен ПУП. Нещо повече, такава схема се издава когато с ПУП се предвиждат конкретни обекти и прочие. В случая считаме, че схемата не е задължителна.

Нямаме други доказателствени искания. Нямаме и други доказателства да приложим към преписката. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, след като се запознах с материалите по делото, считам че в настоящия момент липсва доказателство, от което да е видно процесният ПУП в коя зона попада по смисъла на закона, с оглед на което да е прецизирана съответната схема. Считам, че такава справка следва да бъде изискана от администрацията на Община Царево, респ. от регионалното министерство, за да се аргументира съответният правен извод по същество.

Доказателства няма да соча.

АДВОКАТ Д.: Поддържам всичко, което съм приложил. Всичко, което е налично в Община Царево, съм го представил.  Нямам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата намира, че следва да приеме като такива днес представените от ответника писмени документи. С оглед дадените в предходно съдебно заседание указания към ответника и предвид днес заявеното от процесуалния му представител, че административната преписка е попълнена като такава с всички налични в общината доказателства, намира, че следва да приключи събирането на доказателствата и да даде ход на устните състезания.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото мотивирано предложение от м. март 2014 г., Протокол № 5/13.03.2014 г. на ЕСУТ, ведно с приложен присъствен лист към него.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да отхвърлите като изцяло неоснователна и недоказана подадената жалба от Върховен административен съд, относно одобрението на процесния ПУП. Заповедта е издадена от компетентен орган, в установената от закона форма, при спазване на всички необходими реквизити, касаещи одобряването на същия. Според нас са представени всички релевантни доказателства в тази връзка, нещо повече, считаме че Върховният административен съд не е лишен от възможността да участва в процедурата относно изработването на ПУП. Не са налице визираните в жалбата нарушения на материалния закон, както твърдят, поради което моля жалбата да бъде отхвърлена.

Във връзка с направеното искане за юрисконсултско възнаграждение, в случай че приемете, че жалбата е основателна, моля същото да не бъде присъждано, тъй като според мен в случая юрисконсултът не е участвал в съдебното заседание. Присъждането на юрисконсултско възнаграждение би било неправилно и необосновано. В тази връзка моля да се има предвид тълкувателно решение на Върховен касационен съд, касаещо размера на адвокатските възнаграждения, към които обаче спада и което касае определянето на размера на юрисконсултското възнаграждение. В тази връзка, в случай, че уважите жалбата, моля да не уважавате искането за присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, считам, че в настоящото производство по безспорен начин бе установено наличието на  предпоставките на чл. 146 АПК, поради което считам, че издадената заповед на Кмета на Община Царево, оспорвана  като незаконосъобразна, следва да бъде отменена, като ще акцентирам върху няколко аргумента. На първо място незаконосъобразността на оспорваната заповед, считам че произтича от несъответствието с целта на закона, защото с предвижданото изменение се дава възможност върху процесния терен да се извършват редица дейности, касаещи изграждането на обекти с конкретни предназначения. Същото не съответства и е в нарушение на процесуалния закон, предвид факта, че съществува законова забрана озеленени площи или части от тях в урбанизираните територии да бъдат променени като предназначение. Аргумент отново е на чл. 62а, ал. 1 ЗУТ. Също така считам, че заповедта е издадена в нарушение на чл. 16 ЗУЧК, съгласно който в териториите, попадащи в зона „А” и „Б”, не би могло да се извършва предвиденото и евентуално възможното реализиране на конкретния обект. Жалбата, подадена от представителя на Върховен административен съд считам, че е достатъчно обоснована и мотивирана и с оглед изложените други аргументи, поради което, госпожо Председател, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените процесната заповед

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: