ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети септември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело 1420 номер  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Върховен административен съд на Република България, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Андромеда Юг”, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

В залата присъства прокурор Тони Петрова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Моля на основание чл. 16, ал.1, т. 3 АПК да конституирате Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, като страна в настоящото производство.

С оглед заявеното от прокурор Петрова и като намери искането за допустимо,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от окръжен прокурор Петрова, в настоящото производство.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от Върховен административен съд  жалба против Заповед № РД-01-393/27.05.2014 г., на Кмета на Община Царево, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ, кв. 15 по плана на с. Лозенец, община Царево, по силата на който се променя предназначението на УПИ ІІІ, кв. 15 от „Крайбрежен парк” в „За парк и рекреационни дейности”, като се одобряват места за разполагане на преместваеми обекти, рекламни съоръжения и площадка за фитнес на открито и е обявена графичната част на проекта като неразделна част от заповедта. Заповедта се оспорва като постановена при неспазването на изискванията за форма и съдържание на акта, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Искането от съда е да постанови решение, по силата на което да отмени оспорената заповед. Претендира се и присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да приемете представените от страна на административния орган доказателства, както и представените от мен в днешно съдебно заседание, а именно заповед № РД-01-650/12.08.2013 г. и заповед № ТЗ-14-491/26.05.2014 г. Тези доказателства ги представям във връзка с направеното в жалбата твърдение, че при издаване на заповедта липсва надлежно учредена делегация или заместване при издаването и. С представянето на тези две заповеди се установява, че заповедта е подписана от компетентен автор, тъй като се оспорва авторството на акта. Тя е подписана от заместник-кмета, изцяло в правомощието му, тъй като през този период кметът е бил в законоустановена отпуска. Моля да бъдат приети като доказателства по делото. Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед заявената в жалбата в т. ІІ липса на част от изискваните от материалния закон документи при издаване на оспорената заповед, констатира, че по делото не е представено задание, придружено с опорен план; доказателство, че то е внесено в Министерството на околната среда и водите, в съответната регионална инспекция по опазване на околната среда и водите; специализирана схема за прилежаща акватория в това число и необходимото определяне на зони по чл. 22, ал. 2 от ЗУЧК. Това налага даването на указания, съобразно разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от АПК на административния орган, на когото лежи тежестта да установи съществуването на всичките основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания по издаването му в процеса, да бъдат представени по делото в заверен препис най-късно до следващо съдебно заседание.

Воден от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се на л. 2 от материалите по делото.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото заповед №РД-01-650/12.08.2013 г. и заповед № ТЗ-14-491/26.05.2014 г. във връзка с компетентността на органа, издал заповедта.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно до следващо съдебно заседание да представи всички доказателства, удостоверяващи законосъобразността на оспорената заповед, съобразно посочените по-горе мотиви на определението на съда.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2014 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: