ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1420 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКСПРЕС-ТУРС” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, тъй като са налице пречки за допустимо развитие на процеса. Подадената от „Експрес-турс” ООД, София жалба против Заповед № 319/12.04.2013 г. на Кмета на Община Несебър следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, тъй като жалбоподателят не доказва правен интерес от оспорване на сочения административен акт. С последния е разпоредено премахване на незаконен строеж, представляващ „ЗОХ – заведение за обществено хранене”, едноетажна масивна постройка, намираща се в южната част на имот с идентификатор 51500.502.813 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас. Нито в мотивите на този акт, нито в нейния диспозитив жалбоподателят е посочен като извършител на незаконното строителство. Отделно от това, по делото се съдържат данни, според които дружеството-жалбоподател към момента на издаване на оспорения акт няма никакви права, както върху установения незаконен строеж, така и върху имота, в който се намира той. Нещо повече, в самата жалба дружеството изрично сочи, че не е извършител на незаконния строеж. Подаването на жалбата обосновава единствено с факта, че оспорената заповед му е била съобщена от административния орган. При наличните доказателства обаче единствено фактът на съобщаване на оспорения акт не може да обоснове извод за наличие на правен интерес от оспорване. Затова и на основание чл. 160 във връзка с чл. 159, т. 4 АПК съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „Експрес-турс” ООД, гр. София, представлявано от Б.К.П. против Заповед № 319/12.04.2013 г. на Кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1420/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от датата на съобщаването на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: