Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 142/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от М.Б.Г., чрез адвокат Констан Тончев, против Решение № 752/10.11.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 683 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 152/18.08.2010 година на Кмета на Община Несебър, с което на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр. Несебър на М.Б.Г., в качеството му на управител в бар „Капитан Джак” – гр. Несебър е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 лева за административно нарушение по чл. 3, ал. 1 от Наредбата.

С касационната жалба се твърди неправилно приложение на материалния и процесуалния закон.

В съдебно заседание касаторът не взема становище.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалният си представител юрисконсулт Тодоров, намира първоинстанционното решение за законосъобразно и правилно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, намира решението за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Настоящият състав на съда намира, че първоинстанционният съд правилно е установил фактите и приложил въз основа на тях закона.

В касационната жалба са наведени възражения абсолютно идентични с тези по жалбата срещу наказателното постановление и следва да се отчете, че Районният съд се е произнесъл по всяко едно от тези възражения.

Правилно с оспореното решение съдът е приел, че нивото на шум е факт, който е ирелевантен за предмета на спора, тъй като санкционната норма въвежда изрична забрана за използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията след 23:00 часа за периода м.май - м.септември, включително. В настоящия случай е установено, че музиката е пускана в бар „Капитан Джак” на 11.08.2010 година в 23:55 часа.

Първоинстанционният съд правилно е приел, че са събрани доказателства за наличие и на останалите обективни елементи от състава на нарушението, а именно липсата на шумоизолация на заведението, тъй като същото е с втори етаж от открит тип и близостта на същото до хотелски комплекси.

По делото са представени редица доказателства за оплаквания от страна на собственици на такива хотелски комплекси във връзка с озвучаване на заведението, осъществявано от нарушителя.

Съдът не споделя доводите, изложени в касационната жалба, че в случая за административнонаказващия орган е съществувало задължение да дири съставомерност на деянието по чл. 16, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда.

 Без съмнение според разпоредбите на ЗМСМА право на общинския съвет е с нарочен акт да определи реда за опазване на обществения ред на територията на всяка една община. Гарантирането на обществения ред се изразява в значителна степен в гарантиране на спокойствието на гражданите. Със съответната санкционна норма в Наредба № 1 е целяно именно да се осигури спокойствието на гражданите на община Несебър и това на туристите през активния туристически сезон на годината.

Поради това правилно административнонаказващият орган е намерил коя е нарушената законова разпоредба и е наложил съответната санкция.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 1 на Община Несебър по никакъв начин не противоречи на посочения в касационната жалба нормативен акт от по-висока степен.

По изложените съображения съдът намира, че не са налице заявените с касационната жалба основания за отмяна на съдебното решение, поради което следва да го остави в сила.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 752/10.11.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 683 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              ЧЛЕНОВЕ: