Р Е Ш Е Н И Е    519

 

Град Бургас, 23.03.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и трети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Й.Б., с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 141 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Регионална Дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите против решение № 391/16.11.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 584 по описа на НРС за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 29442/21.10.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цариградско шосе” № 115, за нарушение на чл.114, ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222а от ЗЗП и за нарушение на чл.230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание същата законова разпоредба.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно - постановено в нарушение на закона. Искането от съда е да го отмени и да потвърди наказателното постановление. Редовно уведомен, касаторът не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира за отмяна на решението на районния съд като неправилно и незаконосъобразно и за потвърждаване на наказателното постановление.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е частично основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 11.03.2015г. служители на КЗП – РД-Бургас извършили проверка в магазин на „Виваком”, стопанисван от дружеството, по повод постъпила на 13.02.2015г. жалба от потребител за проблем с дефектирала стока – таблет Prestigio Multipad 71703G Duo, сер.№ 358386050340430, придобита от потребителя на 13.12.2013г. въз основа на договор за лизинг, сключен с „БТК“ ЕАД. В хода на проверката установили, че потребителят е предявил пред търговеца общо шест рекламации за стоката – на 16.12.2013г., 3.01.2014г., 8.09.2014г., 26.12.2014г., 12.01.2015г. и 16.03.2015г., за което са издадени сервизни поръчки. По рекламациите от 8.09.2014г., 26.12.2014г. и 12.01.2015г. е извършван гаранционен ремонт на таблета и са издадени актове за удовлетворена рекламация от 18.09.2014г., 09.01.2015г. и 30.01.2015г. За последната рекламация от 16.03.2015г., оторизираният сервиз е съставил и констативен протокол № 134949/19.03.2015г., видно от който след направената диагностика е констатирано механично счупени контактни пера на USB букса от страна на дънната платка, което не се покрива от гаранционните условия по гаранционната карта на продукта и общите гаранционни условия на производителя, и са предложени цени за платен ремонт, запазващ гаранцията на изделието и отстраняващ посочения дефект. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол № К-0196536/11.03.2015г.

На 23.03.2015г. стоката е върната на потребителя с отказана от „БТК“ ЕАД гаранция.

На 4.05.2015г. е подадено от потребителя до КЗП – РД-Бургас допълнение към жалбата му от 13.02.2015г. във връзка с предявената рекламация на 16.03.2015г.

С протокол за проверка на документи № К-090046 от 5.05.2015г. към констативен протокол № К-0196536/11.03.2015г. са дадени на „БТК” ЕАД задължителни предписания, а именно: в срок до 20.05.2015г. търговецът да приложи разпоредбата на чл.114, ал.3 от ЗЗП като удовлетвори искането за разваляне на договора от 13.12.2013г. и възстанови заплатената от потребителя сума за таблета, тъй като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на рекламационната стока в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от ЗЗП и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора. Указано е също на 21.05.2015г. търговецът да представи пред КЗП-РД-Б. или по електронната поща документ, доказващ изпълнение на предписанието.

На 10.06.2015г. е съставен АУАН №  0029442 на „БТК“ ЕАД за това, че: 1) търговецът не е изпълнил задължението си да удовлетвори искането на потребителя за разваляне на договора и да възстанови заплатената от него сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя, чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията, е била налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора, в нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП, извършено на 23.03.2016г.; 2) търговецът не изпълнил в срок до 20.05.2015г. даденото му задължително предписание с протокол за проверка на документи № К-090046 от 5.05.2015г. към констативен протокол № К-0196536/11.03.2015г., в нарушение на чл.230 от ЗЗП. Въз основа на АУАН е издадено наказателно постановление № 29442/21.10.2016г. от директора на РД-Бургас, КЗП, с което на „БТК“ ЕАД за нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222а от ЗЗП и за нарушение на чл.230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание същата законова разпоредба.

С оспореното решение районният съд е отменил като незаконосъобразно обжалваното пред него наказателно постановление, след като е приел, че търговецът неправилно е санкциониран за това, че е отказал разваляне на договора и възстановяване на заплатената от потребителя сума, тъй като такова искане от потребителя не е било направено при последната шеста рекламация. По отношение на второто нарушение съдът е приел, че издаденото предписание на търговеца във връзка с приложение на разпоредбата на чл.114, ал.3 от ЗЗП се явява необосновано и неправилно, при липса на законови предпоставки.

Решението е частично неправилно.

Фактическата обстановка, установена от районния съд, се подкрепя от събраните по делото доказателства и настоящият касационен съд я възприема изцяло.

Съгласно разпоредбата на чл.112, ал.1 от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Задължението за привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба е закрепено в чл.113, ал.1 от ЗЗП, а едномесечният срок за извършването е посочен в ал.2. Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия – чл.112, ал.1, изр.2 от ЗЗП.      В случая от събраните по делото доказателства се установява,  че потребителят се е възползвал от правото си на рекламация и при шестте повреди на таблета. Видно от протоколите за ремонт, таблетът е връщан отремонтиран по петте от тях. При шестата повреда потребителят се е възползвал от възможността по чл.112 от ЗЗП, но е получил отказ от търговеца.

Съгласно чл.114, ал. 1 от ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности: 1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или 2. намаляване на цената. След предявените от потребителя три рекламации и последвалото несъответствие на стоката с договора, безспорно е възникнало и правото му по чл.114, ал.3 от ЗЗП – да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума. В случая обаче липсват доказателства потребителят да е упражнил това си право, нито има данни търговецът да е отказал да удовлетвори искане в подобен смисъл. Напротив, в жалбата си от 13.02.2015г. до КЗП, потребителят е заявил, че иска да му бъде заменено устройството, а не разваляне на договора по чл.114, ал.3 от ЗЗП. Законът действително задължава търговеца да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, но след като по делото няма данни потребителят да е поискал разваляне на договора и няма данни за отказ за удовлетворяване на такова искане от търговеца, не е налице осъществен състав на административно нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП.

По изложените съображения, решението на районния съд в частта, с която е отменено наказателното постановление относно наложената имуществена санкция на „БТК“ ЕАД на основание чл.222а от ЗЗП в размер на 500 лева за нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Настоящият касационен състав не споделя правните изводи на районния съд за незаконосъобразност на наказателното постановление в останалата му част.

В случая санкционираното дружество не оспорва факта, че в указания му срок до 20.05.2015г. не е изпълнило задължителното предписание, което му е дадено от контролния орган с протокол за проверка на документи № К-090046 от 5.05.2015г. към констативен протокол № К-0196536/11.03.2015г. С неизпълнението на задължителното предписание на длъжностното лице на КЗП в срок за прилагане на разпоредбата на чл.114, ал.3 от ЗЗП, е осъществило състава на административно нарушение по чл.230 от ЗЗП, за което правилно е санкционирано.

Даденото с констативния протокол задължително предписание е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като то представлява изрично волеизявление на административен орган, с което се създава определено задължение за лицето с посочен  срок на изпълнение, и подлежи на оспорване относно валидността и законосъобразността му по друг ред. Съдът в производството по ЗАНН не е оправомощен да преценява, нито да ревизира този административен акт. В този смисъл, неправилно съдът е изследвал наличието или липсата на законови предпоставки за издаване на предписанието. За състава на нарушението по чл.230 от ЗЗП правнозначимият факт е дали предписанието е изпълнено или не в срок. От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че санкционираното административно нарушение е осъществено от „БТК“ ЕАД и правилно е ангажирана в случая административнонаказателна му отговорност, на основание чл.230 от ЗЗП.

По изложените мотиви, решението на районния съд в частта, с която е отменено наказателното постановление относно наложената имуществена санкция на „БТК“ ЕАД на основание чл.230 от ЗЗП в размер на 200 лева за нарушение на същата законова разпоредба следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление в тази част като законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІI-ро от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 391/16.11.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 584 по описа на НРС за 2016г., в частта, с която е отменено наказателно постановление № 29442/21.10.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „КП” при КЗП, в частта, с която на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК ***, за нарушение на чл.230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание същата законова разпоредба, и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29442/21.10.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „КП” при КЗП, в частта, с която на “Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК ****, за нарушение на чл.230 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева на основание същата законова разпоредба.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 391/16.11.2016г. на Районен съд-гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 584 по описа на НРС за 2016г. в останалата му част.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

 

                                     2./