РЕШЕНИЕ

 

№ 255/19.02.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия       Ванина Колева

КНАХ дело    номер  141        по    описа    за   2016  година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на В.И.Е. срещу решение № 207/30.11.2015г. постановено по н.а.х.д. № 400 по описа за 2015г. на Районен съд Айтос. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати нарушения на процесуалните правила. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаването на издаденото наказателно постановление, като счита, че органът е извършил нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН и липсва компетентност на лицето съставило АУАН. Сочи доводи за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът – Агенция за държавна финансова инспекция - София, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Айтос е потвърдил наказателно постановление № 11-01-153 от 31.07.2015г.  издадено от директора на АДФИ - София, с което на В.И.Е. за нарушение на чл.28, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 128в ал. 3, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева. При постановяване на решението си съдът е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им; приел е, че В.Е. е възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и деянието, вменено като извършено от него, е съставомерно. Първоинстанционният съд е счел, че не следва да се приложи чл. 28 от ЗАНН и е потвърдил НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на районния съд е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 8, ал.3 от ЗОП, когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал. 2 е регламентирано, че възложителите и упълномощените от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Без съмнение кметът на общината е лице по чл.8, ал.3 от ЗОП, защото представлява общината по силата на закона, а последната е юридическо лице съгласно чл.14 от ЗМСМА.

Неправилно районният съд е приел, че в съответствие със закона административнонаказателната отговорност на В.Е. е ангажирана за описаното в наказателното постановление нарушение, като в мотивите на постановлението е посочено, че същият има качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП. Такова качество физическото лице – кмет на съответна община, не притежава. В случая възложител на обществената поръчка по смисъла на закона е Община Айтос, което е посочено и в решение на АОП за обществена поръчка. Санкционираното лице В.Е. би могъл да бъде субект на конкретното нарушение само в качеството си на лице по смисъла на чл.8, ал.3 от ЗОП. Неправилно наказващият орган му е придал качеството на възложител, позовавайки се на чл.7, т.1 ЗОП, съгласно която норма възложители на обществени поръчки са: органите на държавна власт, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт, като физическите лице, възложители са изчерпателно посочени: Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, тоест лица измежду които кметът на общината не попада.

Наказващият орган е нарушил правото на защита на субекта на нарушение, защото той се защитава срещу твърдението на органа, че е извършил нарушението като възложител на обществена поръчка, а не като лице, което представлява юридическото лице – възложител на обществената поръчка. Така посоченото нарушение води до незаконосъобразност на наказателното постановление, без да е необходимо спора да бъде разглеждан по същество.

Като е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отменено, като се отмени и процесното НП.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение 207/30.11.2015г. постановено по н.а.х.д. № 400 по описа за 2015г. на Районен съд Айтос и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-153 от 31.07.2015 г.  издадено от директора на АДФИ - София.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:   1.                    

 

   2.