Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    942      19.04.2013г.      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 141 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – Бургас против решение № 2140/30.11.2012г., постановено по НАХД № 3986/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 43871-О-0120316/ 04.06.2012г. и наложената на “Мако стил” ООД със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя Д.Г.М. имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – “Мако стил” ООД не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на “Мако стил” ООД против наказателно постановление № 43871-О-0120316/04.06.2012г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС отменя наказателното постановление, като приема, че същото е издадено при наличието на съществени нарушения на процесуалните правила.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбите на чл.5, ал.4, т.2 от КСО вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица осигурителите подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ. В настоящия случай е безспорно установено, че “Мако стил” ООД, в качеството си на осигурител, не е подал в срок до 29.04.2011г. данни в ТД на НАП – Бургас с декларация образец № 6 за месец март 2011г. за общия размер на дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения. Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 30.11.2011г. на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН, а наказателното постановление е издадено на 04.06.2012г. Сезираният съдебен състав счита за правилен изводът на първоинстанционния съд, че при издаването на атакуваното наказателно постановление не е спазен срока по чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1, предл.ІІ от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ– две години. В процесния казус първият възможен момент, от който може да бъде установен нарушителят е денят, следващ крайния срок за подаване на декларация образец № 6 в ТД на НАП– Бургас, т.е. 30.04.2011г. Актът за установяване на административно нарушение е съставен на 30.11.2011г., след изтичане на преклузивния тримесечен срок. При това положение, възможността на административния орган да привлече към административнонаказателна отговорност дружеството - работодател е преклудирана и издаденото при тези условия наказателното постановление е незаконосъобразно. По изложените съображения, съдът намира, че не са налице основания за касиране на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2140/30.11.2012г., постановено по НАХД № 3986/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 43871-О-0120316/04.06.2012г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас и наложената на “Мако стил” ООД със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от управителя Д.Г.М. имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......         

ЧЛЕНОВЕ: ……………………....

 

                                                                                                                    2……………………...