О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/20.01.2012 година, град Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на двадесети януари, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 141/2012 година.

 

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на главен публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № ИТ-00-11627#3/20.09.2011 година, по повод извършвана ревизия на “Фючър дивелопмънтс” ЕООД – Несебър с ЕИК 147219525.

В мотивите на искането се препраща към мотиви на публичен изпълнител при ТД – Бургас на НАП за удължаване на срока на действие на вече наложените обезпечителни мерки – а именно – значителния размер на публичноправното задължение, текущо установено в хода на ревизията и предотвратяване на възможността лицето да се разпореди със своето имущество, вследствие на което да бъде затруднено събирането на установените вземания.

След като се запозна със съдържанието на искането и доказателствата, приложени към него, съдът приема от фактическа и правна страна следното.

По отношение на “Фючър дивелопмънтс” ЕООД е налице ревизионно производство, във връзка с което са наложени обезпечителни мерки – възбрани на недвижими имоти, с оглед предполагаемия размер на публичноправното задължение на дружеството  - 830 433 лева главница и 63 664,24 лева лихва, както и с оглед предотвратяване на възможността за осуетяване или значително затрудняване на събирането на установените данъчни задължения.

Съгласно чл.121 ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В настоящия случай, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Искането е обосновано с необходимите доказателства, поради което съдът приема, че е основателно и следва да се уважи. Видно от доказателствата по делото, ревизионното производство следва да приключи на 12.04.2012 година с издаването на ревизионен акт.

По изложените съображения, на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление № ИТ-00-11627#3/20.09.2011 година, по повод извършвана ревизия на “Фючър дивелопмънтс” ЕООД – Несебър с ЕИК 147219525.

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановленията за налагане на предварителни обезпечителни мерки – 12.04.2012 година

 

Определението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: