ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,06.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На шести април                                                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 141 по описа за 2010 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЛукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен по телефона, се представлява от юрисконсулт М. Надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника по жалбата началник Митнически пункт „Нефтопристанище” гр.Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ МОНЕВА  – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано против Решение № 1063/09.11.2009г. на Началника на митнически пункт (МП) „Нефтопристанище”, с което на жалбоподателя е определен нов размер на митническата стойност, съобразно който са определени като дължими за вземания разликите от пълния размер на дължимите митни сборове по отношение на ДДС в размер на 1 838 лв., както и законната лихва дължима от датата на възникване на задължението 22.11.2006г. до датата на плащане на сумите.

 

         По делото е постъпила молба от жалбоподателя с искане производството да бъде спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК до постановяване на решение на Съда на Европейските общности в Люксембург по дело С-546/2009 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам жалбата и молбата за спиране на производството до постановяване на Решение на Съда на Европейските общности в Люксембург. Представям документи, както и доказателства, че обжалваното решение е издадено преди да се проведе заключително обсъждане, съгласно чл. 84к от Закона за митниците и преди да е изготвен окончателния доклад от извършената проверка. Нямам други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: уведомление изх. № РД-2602-0019/18.11.2009г.; писмо изх.№ РД-2602-0019/07.12.2009г., както и превод на представени по делото доказателства на чужд език – 5 страници.

 

По искането за спиране на производството.

Съдът намира искането за неоснователно, тъй като искането е във връзка с отправени преюдициални въпроси по административно дело №6077/2009г. на ВАС до Съда на Европейските общности в Люксембург по касационно дело с касаторАурубис България” АД, като се твърди, че предмета на настоящото производство е обусловен от адм.д. №6077/2009г. на ВАС. Въпросите по това дело касаят единствено претенцията за лихви и забава върху суми на допълнителни митнически задължения начислени от митническия орган със съответния административен акт.

 Съдът намира, че този спор не е идентичен с настоящия, тъй като по настоящото дело предмет на спора са не само претенцията за лихви, но и определената допълнителна стойност от митническия орган. Отделно от това основанието на чл. 229, ал.1,т.4, което е предпоставка производството по делото да бъде спряно, изисква в същия или в друг съд да се разглежда дело, решението по което има значение за правилното решаване на спора. Законодателят в случая има предвид такова дело, чиито предмет е преюдициален по отношение на предмета на делото, по което се иска спиране. В настоящия случай отговорите на поставените преюдициални въпроси не представляват решаване на такъв преюдициален спор. Те касаят други страни, имат предмет, който е различен от предмета по настоящото дело, поради което основанието на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК е неприложимо.

Мотивиран от това съдът, като счита искането за неоснователно

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателяЛукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране на производството по настоящото дело на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК до приключване на получаване на отговорите на отправените по адм.д. № 6077/2009г. на ВАС преюдициални въпроси до Европейският съд в Люксембург. .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                                             

СЪДИЯ:

 

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Обжалваното решение е незаконосъобразно, поради съществени процесуални нарушения, несъобразяване с материално-правните разпоредби и несъответствие с закона. Моля да отмените решението изцяло. Моля да осъдите ответника да заплати на представляваното от мен дружество направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи по делото писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страната, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: