Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 420         Година 23.04.2009              Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и шести март две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. частно касационно наказателно административен характер дело номер 141 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника на Митница – Бургас, чрез старши юрисконсулт К.С.Т. срещу решение № 1301 от 18.11.2008г.,  постановено по н.а.х.д. № 2850 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С касационната жалба се иска от съда да постанови решение с което да отмени първоинстанционното съдебно решение в обжалваната му част. В съдебно заседание поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът – “Черком ММ” ЕООД, *** представлявано от П.Т.К. – управител, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител в писмено възражение и в съдебно заседание оспорва жалбата и моли да се потвърди решението на първоинстанционния съд, като законосъобразно.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, тъй като глобата и отнемането в полза на държавата се налага кумулативно, а не алтернативно, както е приел първоинстанционния съд.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С наказателно постановление № 155/2008г. издадено от началника на Митница-Бургас на основание чл.234, ал.2, т.1 от ЗМ на “Черком-ММ” ЕООД, гр.Бургас е наложена имуществена санкция в размер на 290 лева, представляваща 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания и на основание чл.234, ал.4 от ЗМ е присъдено дружеството да заплати 11 238 лева, представляващи 100 % от равностойността на стоките – предмет на нарушението по митническа стойност.

С обжалваното  съдебно решение № 1301 от 18.11.2008г.,  Районен съд гр.Бургас е изменил наказателното постановление, като е отменил постановеното отнемане в полза на държавата на 100% от паричната равностойност на внесените стоки в размер на 11 238 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че установената в АУАН и възприета от АНО фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на производството доказателства. Наказателното постановление е издадено съобразно императивните правила на чл.57, ал.1 от ЗАНН от компетентен орган, като съдържа всички изискуеми от закона елементи. Определеното наказание е законосъобразно по вид и размер. Допълнителната санкция – отнемане в полза на държавата не е приложима в случая, тъй като разпоредбата на чл.234, ал.4 от ЗМ би бил приложим при идеална съвкупност на две административни нарушения – контрабанда и митническа измама. Предмет на административното нарушение митническа измама, не е внасяната стока, поради което същата не следва да бъде отнета или присъдена паричната и равностойност в полза на държавата, поради противоречие с чл.20, ал.1 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е незаконосъобразност и неправилност на съдебното решение в обжалваната му част.

Настоящия съдебен състав, приема че решение № 1301/18.11.2008г.,  на Районен съд гр.Бургас с което е отменено наказателното постановление относно постановеното отнемане в полза на държавата на 100% от паричната равностойност на внесените стоки в размер на 11 238 лева е правилно като краен резултат, но по различни мотиви.

В случая в хода на производството безспорно е установено, че отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение изразяващо се в частично незаплащане на дължимите към държавата митни сборове. Административнонаказващия орган в наказателното постановление освен предвидената наказание е наложил и принудителна административна мярка, съгласно която “Черком ММ” ЕООД следва да заплати “100% от равностойността на стоките предмет на нарушението”. След като, нарушението се изразява в незаплащане на част от митните сборове, дължими от вносителя към държавата, съгласно нормата на чл.234, ал.4 от ЗМ е допустимо налагането на принудителната административна мярка предвидена в чл.233, ал.3 и 4 от ЗМ. Съгласно тази норма обаче за да се присъди равностойността на стоката, предмет на нарушението е необходимо тя да липсва или да е отчуждена, тоест при налагането на тази мярка е следвало административнонаказващия орган да установи липсата, респективно отчуждаването на стоките и едва след това да пристъпи към присъждане на тяхната равностойност. Тези обстоятелства не са изследвани и в наказателното постановление е присъдена равностойността на стоките, без да са изложени мотиви за тяхното наличие или липса, поради което наложената принудителна административна мярка следва да бъде отменена.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1301 от 18.11.2008г., постановено по н.а.х.д. № 2850 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                       ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

     

                   2.