ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1419 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНРАЙС СД“ ООД представлявано от управителя С.С., редовно и своевременно призован не се явява, представлява се от процесуален представител адв.Г., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР  НА  РИОСВ БУРГАС редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к. М. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба  от „Сънрайс –СД“ ООД, представлявано от управителя С.В.С., с адрес: град Бургас,ж.к.“Изгрев“, бл.39, ет.9, ап.45 срещу Решение № БС-7-ОС-П/17.05.2017 година на Директора на РИОСВ-Бургас,с което се прекратява  започналата процедура по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх.№ ПД-796/17.03.2017 год. на РИОСВ-Бургас за „Изграждане на зона за временен престой на автомобили  в ПИ с идентификатор 62459.56.2 по КК на с.Резово, община Царево с възложител „Санрайс-СД“ ООД.

          С жалбата се иска отмяна на оспореното решение.

          Съдът докладва постъпилата  административна преписка, като съдебният състав слежубно е зискал  доказателства, а именно: Заповеди, цитирани в обстоятелствената част на оспореното решение.

          Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ответният орган е да установи наличие на предпоставките  за прекратяване на производството, инициирано от страна на жалбоподателя. От процесуална гледна точка, в негова тежест е да установи спазване на процесуалните  изискавния на АПК при провеждане на спорното производство, в степен гарантираща незасягане правото на защита на жалбоподателите.

Указва на всяка от двете страни в случай, че се позавава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, в нейна тежест е да докаже наличието на същите.

АДВ.Г.-Поддържам  Да се приеме  преписката. В интерес на  административното дело е да се  приложат изисканите заповеди.

Ю.К.М.- Оспоравам жалбата, представям заповед от 1995 година, само тази заповед успях да получа. Другите  заповеди  ги няма по преписката. Не  мога да представя в момента всички изискани и цитирани заповеди. Представям една от тях № РД-30/ 24.01.1995 година. Що се отнася до останалите, към настоящия момент не съм в състояние да ги представя. Моля да ми предоставите възможност да ги представя. Представям и допълнителни писмени доказателства, а именно констативен протокол  от 14.03.2017 година на РИОСВ Бургас и писмо от Областна дирекция „Земеделие“-Бургас.

АДВ.Г. - Да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира за необходимо да приеме представената административна преписка и заповед №РД-30/24.01.2017 г.

Съдът като взе предвид обстоятелствата, че представения констативен протокол е част от административната преписка по оспорения административен акт, а писмото  на ОД „Земеделие“ Бургас е относимо към предмета на спора намира, че така предствените доказателства следва да бъдат приети, поради което  и водено от горното,съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представената административна преписка и заповед №РД-30/24.01.2017 г.

ПРИЕМА констативен протокол №011692 от 14.03.2017 година и  писмо от ОД „Земеделие“ Бургас с  изх.№1150/14.06.2017 година

Съдът намира, че доколкото не са представени всички изискани служебно писмени доказателства, а именно заповеди, касаещи изменеиие в статута на  Природен парк „Странджа“ и  защитени територии в близост до имота, предмет на настоящия спор, събирането на доказателстав не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено  за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 19.07.2017 година 14:45 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: