ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1419 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.В., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ -          Началник Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Адв. Т.: Уважаеми г-н председател, в предходно съдебно заседание ни бе дадена възможност да представим доказателство за придобиването на собственост от страна на жалбоподателя върху процесното МПС, което той е сторил с договор от 25.09.2015 г., сключен в Република Италия. Предоставям заверен препис от договора ведно с превод. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представения в днешно съдебно заседание договор за покупко-продажба на мпс, ведно с легализиран превод на същия като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Т.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените изцяло като незаконосъобразен постановения отказ на началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, с което е отказана регистрация на процесния автомобил модел „ауди А4“ в съответния пункт в гр. Бургас. Както в административната преписка, така и в настоящето производство се събраха недвусмислени доказателства за наличието на всички законови предпоставки за извършване на исканата регистрация. В това число се събраха доказателства и за придобитото от доверителя ми право на собственост върху автомобила, за което представихме писмен договор. Това е било едно от основанията на административния орган да откаже регистрация на автомобила. При решаване на спора моля да имате предвид и всички останали аргументи, които съм изложил в заседанието при предходното разглеждане на делото, преди прекратяването му. Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, включително и разноските за производството пред ВАС, за което Ви представям списък на разноските с договор за правна защита и съдействие.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: