ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                        председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1419 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.В., редовно призован,  не се явява се, представлява се от адв. Т., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Адвокат Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.Г.В.  Против Решение №769р-5802/25.05.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – гр. Бургас, с което на жалбоподателя е отказана исканата регистрация на лек автомобил „Ауди“ модел А4.

 

Адвокат Т.: Поддържам изцяло подадената жалба против оспорвания административен акт. Моля да бъдат приети представените с жалбата и административната преписка документи. Запознати сме и желаем същите да бъдат приобщени към делото. Нови доказателства няма да сочим. Моля да приключи събирането на доказателства. Представям и моля да приемете списък с направените разноски по делото ведно с договор за правна защита и съдействие.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на допълнителни доказателствени искания по доказателствата съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адвокат Т.: Моля да отмените изцяло обжалвания индивидуален административен акт на Началника на Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОДМВР гр. Бургас като изцяло незаконосъобразен. Освен неговата незаконосъобразност по същество същият страда и от недостатъчна мотивираност и е издаден в несъответствие с целта на закона на основание чл. 146 т.3 и т.5 от АПК. Така например административния орган не е конкретен в обстоятелствената част на решението какви оригинални документи за лек автомобил е трябвало да представи заявителя при положение, че това се делегира като необходимост с оглед осъществяване на административна процедура по регистрация на автомобил. Това непосочване в случая ограничава и накърнява правото на защита на доверителя ми. Ако допуснем, че се касае за документи от първоначалната регистрация на автомобила в чужда държава според разпоредбата на чл. 140, ал. 5 от ЗДвП, то считам констатацията за опровергана от само себе си  и от представените документи от административната преписка, от където много ясно се установява, че всички тези документи като оригинали са били представени от заявителя, както и допълнителни такива включително оригиналния талон на автомобила. Неубедително звучи изводът на административния орган в решението, че заявителя не се е легитимирал като собственик на автомобила. С жалбата сме представили както документи, от които доверителя ми черпи правата си на собственик, а именно посоченото в жалбата Удостоверение от 25.09.2015 г. така и документа, легитимиращ неговия праводател - посочената в същия този документ италианска гражданка, а именно Удостоверение от 02.07.2015 г. Не става ясно при това положение дали документите, намиращи се в административната преписка са взети под внимание от административния орган. Моля да имате предвид освен всичко друго, че тези документи, удостоверяващи правото на собственост на моя доверител не са и оспорени от ответния административен орган.  Твърдя, че процедурата по регистрация на МПС е строго формална и се осъществява само по документи. Всякакви други сведения, по които са събрани данни в преписката са правно ирелевантни. Всички законови искания са били спазени и административния орган не е имал право да откаже исканата регистрация. Освен отмяна на акта ще моля за присъждане на разноски по представения списък.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: