ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 15.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на петнадесети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1419 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение”АД гр.Пловдив, редовно уведомени от преди, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице А.А., редовно уведомен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице А. от 06.04.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

А.К.А. – 54години, български граждани, неосъждан, висше образование, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение което поддържам. Към заключението си съм приложил писмо от „ЕВН България“ електроразпределение изх.№3247/24.032015 година във връзка мое запитване, в което е отразено, че в инвентарните книги на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД процесния БКТП не се води като актив.

От документите, които проучих по делото не намерих такива документи които ясно да показват, че Електроразпределение Стара Загора е собственик на процесния трафопост. Това е така, тъй като няма данни този трафопост да е счетоводно отразен в активите на това дружество. Това съм го проверявал от счетоводна гледна точка.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тъй като отговорихте, че няма данни да е собственост на Електроразпределение Стара Загора процесния трафопост, то видяхте ли договор №536/15.06.2005година, от който е видно че именно Електроразпределение Стара Загора е възложител за  изграждането на този трафопост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Запознат съм с този договор, но съм търсил данни за счетоводно завеждане в счетоводното на този актив, а такова счетоводно записване няма. Счетоводно трафопоста на никой не се води, както и няма данни да се води на някои от страните по договор №536/15.06.2005година процесния трафопост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Проверка на място в КЕЦ- Приморско извършихте ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм извършвал проверка в КЕЦ-Приморско, тъй като то обслужва само техническите проблеми и подадени жалби. Директно кореспондирах с ЕВН България електроразпределение” ЕАД, където се намират всички счетоводни документи. За този трафопост такива не съм открил.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЛКСИЕВА: Направили сте запитване  до „ЕВН България електроразпределение” ЕАД и са Ви отговорили и въз основа на този отговор сте дали заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Част от заключението е по отговора от ЕВН, а другата част е съобразен с документите по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 100 лева, платими от внесения на депозит (л.22).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям стр.1 и стр.112 от проспект от 27.10.2011 година на „ЕВН България Електроснабдяване”АД за продажба на  62 106 обикновени акции и допускане до борсова търговия на 188 200акции, тъй като е в голям обем. Този проект е разпечатан от официалната страница на ЕВН и от него е видно правоприемството на Електроразпределение Стара Загора с настоящия жалбоподател.

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА представена в днешното съдебно заседание разпечатка на стр.1 и стр.112 от проспект от 27.10.2011 година на „ЕВН България Електроснабдяване”АД за продажба на  62 106 обикновени акции и допускане до борсова търговия на 188 200акции

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата на „ЕВН България електроразпределение”АД като неоснователна и недоказана. Безспорно е установен незаконен строеж изграден без необходимите строителни книжа, което квалифицира същия като незаконен по смисъла на чл.225, ал. 2, т.2 от ЗУТ. Въпреки, че видно от изслушаната в днешното съдебно заседание съдебно-икономическа експертиза се установява, че процесния строеж не се води счетоводно в „ЕВН България електроразпределение”АД, считам, че това по никакъв начин не установява липса на правоприемство между дружеството възложило изграждане на процесния строеж, а именно Електроразпределение”ЕАД Стара Загора. Видно от приложения по делото договор №536/15.06.05година безспорно дружеството е възложител на процесния строеж. Съгласно представения в днешното съдебно заседание  проспект е видно и правоприемството между настоящия жалбоподател и титуляр на заповедта за премахване „ЕВН България електроразпределение”ЕАД и възложителя на процесния трафопост. Отделно от това по силата на самия Закон за енергетиката и правилника за неговото приложение, електроразпределителните съоръжения по силата на специален закон, са собственост на електроснабдителните дружества, и тъй като  липсват каквито и е да данни на собственика на имота да са отчуждавали право на строеж на процесния незаконен строеж и още повече същите са иницириали образуването на административно производство за премахване на строежа – трафопост, няма как да бъде приложена общата норма на чл.161 от ЗУТ, съгласно която възложител на строежа е собственика на имота.  Тук намира приложение специалната норма, съгласно която трафопоста и  мрежите на електроснабдяването са собственост на електроснабдителните дружества. Още повече към преписката са приложени и доказателства, че именно „Електроразпределение”ЕАД Стара Загора е възложило на фирма изпълнител да изгради процесния строеж. Още повече самите документи послужили за издаване на заповедта са представени в ДНСК, РО”НСК” Бургас с писмо изх. №20560 от 05.09.2012година изхождащо именно от „ЕВН България Електроразпределение”АД, именно тези документи са послужили за определяне на строителя на строежа. С оглед на горното моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.29часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: