ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1419 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение”АД гр.Пловдив, редовно уведомени от преди, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА - Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

На именното повикване в 13:10 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение”АД гр.Пловдив, редовно уведомени от преди, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

Съдът констатира, че към настоящия момент, въпреки изричните указания, дадени в предходно съдебно заседание, жалбоподателят не е изпълнил указаните му задължения. Съобщението е получено от юрисконсулт Радев на 30.10.2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не мога да соча доказателства дали трафопоста е записан в активите на жалбоподателя, но предвид, че по преписката се съдържат безспорни доказателства, че извършител на незаконното строителство е „ЕВН България Електроразпределение - Стара Загора”, а негов правоприемник е жалбоподателя „ЕВН България електроразпределение”АД гр.Пловдив, считам, че е законосъобразна издадената заповед.

Моля да бъде издадено съдебно удостоверение на името на ответника, което да ми послужи пред Административен съд Стара Загора да се снабдя с решението по силата на което жалбоподателя в настоящото производство е придобил капитала на „ЕВН България Електроразпределение - Стара Загора”, в който смисъл е и негов правоприемник.

 

Съдът, с оглед пасивното процесуално поведение на жалбоподателя и в изпълнение задължителните указания на Върховен административен съд, счита, че не следва да приключва съдебното дирене в днешното заседание, а да се произнесе по направеното доказателствено искане от страна на ответника.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение на ответника,  което да му послужи пред Административен съд Стара Загора за снабдяване с решението по силата на което ЕВН България електроразпределение”АД е придобил капитала на „ЕВН България Електроразпределение - Стара Загора”, след представяне проект на удостоверението в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, с посочване на индвидуализиращите данни на решението.

 

В изпълнение указанията на Върховния административен съд, дадени с Решение № 8953/26.06.2014г. по адм.д.№3340/2014година, ІІ отделение, на основание чл.171, ал.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОВТОРНО УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от съобщението, следва да ангажира доказателства, че трафопост тип БКТП 1х63 КVА, находящ се в УПИ І-8044 и ПИ 8049 в землището на гр.Созопол, в местността „Буджака“, е записан счетоводно в активите на „ЕВН България електроразпределение”ЕАД, включително и чрез ангажиране на специални знания, с които съдът не разполага.

При повторно неизпълнение на дадените указания в срок, на жалбоподателя ще бъде наложена глоба на основание чл.92а от ГПК в размер на 150лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.04.2015година от 13.20часа, за която дата и час ответника уведомен от днес чрез процесуалния си представител, а жалбоподателя при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ НАРОЧНО съобщение до жалбоподателя с указанията дадени в съдебно заседание и предупреждението за налагането на глоба в случай, че не бъдат изпълнени в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: