ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 22.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори октомври през две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 1419 по описа за 2014 година.  

                   

           На поименното второ повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВН България електроразпределение”АД гр.Пловдив, редовно призован, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

Юрисконсулт А.: Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 8953/26.06.2014г. на Върховен административен съд, ІІ отделение е отменено решение № 2031/15.11.2013г., постановено по административно дело № 1991/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Производството е образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр.Пловдив против Заповед № ДК-02-ЮИР-23/27.06.2013г., издадена от Началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е разпоредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „трафопост тип БКТП 1х63 КVА”, находящ се в УПИ І-8044 и ПИ 8049 в землището на гр.Созопол, в местността „Буджака”. 

 

 

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК и с оглед пасивното процесуално поведение на жалбоподателя, в изпълнение на задължителните указания, дадени с Решение № 8953/26.06.2014г. на Върховен административен съд, ІІ отделение, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да ангажира доказателства, за правоприемството на адресата на оспорения административен акт и дружествата възложител на строежа и изпълнителя на строежа - „Електроразпределение-гр.Стара Загора” ЕАД, клон Бургас и „Електроизграждане“ ЕООД гр.Бургас.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да ангажира доказателства, че трафопост тип БКТП 1х63 КVА, находящ се в УПИ І-8044 и ПИ 8049 в землището на гр.Созопол, в местността „Буджака“ е записан счетоводно в активите на „ЕВН България електроразпределение”ЕАД.

 

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата.

Нямам доказателствени искания.

Запозната съм с указанията на Върховния административен съд и във връзка с тези указания извърших справки и установих, че „ЕВН България” АД, а именно адресата на оспорваната заповед, води началото си от 2000г., като съгласно Заповед № ДВ-113-А на Държавна агенция по енергетиката от 24.04.2000г. чрез отделяне от НЕК е учредено „Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД. Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества на Окръжен съд-гр.Стара Загора. В резултат на осъществена приватизационна процедура в началото на 2005г., ЕВН придобива 67% от капитала на „Електроразпределение-Стара Загора”.  През 2006г. в резултат на преобразуване, осъществено като отделяне чрез придобиване, едновременно с преобразуване на „Електроразпределение-Пловдив” АД, при което част от имуществото на „Електроразпределение-Стара Загора”, всички активи и пасиви свързани с дейността му по разпределение на ел.енергия са прехвърлени на „Електроразпределение-Пловдив” АД. При преобразуването,  наименованието на дружеството е променено на „ЕВН-България Електроразпределение” АД. Всичко това е описано във фирмено дело № 1024/2000г., том І, стр.32, парт.№ 16, рег.1 и е вписано с Решение № 2564/10.10.2006г. на Окръжен съд-гр.Стара Загора.

 

 

 

 

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.01.2015 година от 13.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ИЗПРАТИ на жалбоподателя нарочно съобщение, в което да бъде възпроизведено определението на съда с дадените указания, като се СЪОБЩИ изрично, че настоящото производство не може да приключи преди да бъдат изпълнени изцяло указанията на ВАС, дадени с цитираното решение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: