ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2479                       16 октомври  2018  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на шестнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

                                                                                                          

като разгледа административно дело номер 1418 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „Агро-ИД“ООД, ЕИК/Булстат 102925981, със седалище и адрес на управление - с.Ветрен, община Бургас, ул. „Ветренска“ №42, представлявано от И.Мъжгълов, против уведомително писмо за отказ от одобрение на парцели, поради недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони/ПРРС/ 2014-2020 г. за кампания 2017 г., изх.№01-2600/2118/ 23.04.2018 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд/ДФ/ „Земеделие“.

Съдът намира, че жалбата е недопустима, поради просрочие, и съображенията за това са следните:

Съобразно нормата на чл.149, ал.1 АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

В конкретния случай, оспореното в настоящото производство уведомително писмо на зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е връчено лично на управителя на дружеството-жалбоподател на 08.05.2018 г./л.25 от делото/.

Върху жалбата, сезиращата съда и подадена чрез административния орган, е положен печат с вх.№01-2600/2118 от 25.05.2018 г. по описа на ДФЗ.

В изпълнение указания на съда, административният орган изрично сочи, че няма данни жалбата да е изпратена по пощата или чрез куриер, поради което не е съхранен плик или разписка, където да е отразена по-ранна дата на подаването й/л.283 от делото/.

В тази връзка жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, заявява, че жалбата е депозирана, на място, в деловодството на ДФЗ на 25.05.2018 г./л.285 от делото/.

При това положение, съдът приема, че след като  преклузивния 14-дневен срок за оспорване уведомителното писмо, изтича на 22.05.2018 година /вторник, присъствен ден/, а жалбата е подадена на 25.05.2018 г. /петък, присъствен ден/, т.е. три дни след тази дата, се е погасило  правото на жалбоподателя да търси съдебна защита.

Ето защо, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, поради просрочие, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агро-ИД“ООД, ЕИК/Булстат 102925981, със седалище и адрес на управление - с.Ветрен, община Бургас, ул. „Ветренска“ №42, представлявано от И.Мъжгълов, против уведомително писмо за отказ от одобрение на парцели, поради недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони/ПРРС/ 2014-2020 г. за кампания 2017 г., изх.№01-2600/2118/ 23.04.2018 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд/ДФ/ „Земеделие“.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело номер 1418 по описа за 2018 г. на Административен съд  Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба, в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                                        СЪДИЯ: