ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести септември                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1418 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Агро Ид“ ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно уведомен, се явява юк. Л.-Т., с представено по делото пълномощно. 

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх. № 10148/12.09.2018 г. от жалбоподателя с приложено към нея заверено копие на подадената жалба срещу Уведомително писмо изх. № 01-2600/2118 от 23.04.2018 г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 10656/26.09.2018 г. от жалбоподателя, с която сочи, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, не възразява да се даде ход на делото. Сочи, че поддържа подадената жалба и излага становище по съществото на спора. Претендира направените по делото разноски.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

юк.Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Агро Ид“ ООД, с ЕИК/ Булстат ********, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от управителя И.С.М.против уведомително писмо с изх. № 01-2600/2118 от 23.04.2018 г. на зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което е отказано одобрение на парцели поради недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014- 2020 г. за кампания 2017 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Юк. Л.-Т.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета административната преписка в цялост. Към настоящия момент няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да задължи както административния орган, така и жалбоподателя, повторно, да представят доказателства за датата и начина, по който е депозирана сезиращата съда жалба пред административния орган.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и жалбоподателя да представят доказателства за датата и начина, по който е депозирана сезиращата съда жалба пред административния орган, в 3-дневен срок от уведомяването. В случай, че такива липсват изрично писмено да се посочи.

дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства и да формулират искания в нарочна молба с препис за другата страна.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.10.2018 г. от 11:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: