ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1418 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.С.Д., редовно уведомен, се явява лично. 

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на  НАП гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№ 6974/06.07.2017г. от ответника, с приложени към него заверени копия на доказателствата за наличието на изпълнително основание по отношение на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се приемат представените доказателства, като моля да ми предоставите възможност да се запозная с тях и да представя писмени бележки. Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 6974/06.07.2017г. писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля да отмените обжалвания административен акт по съображения изложени в жалбата и да ми се предостави срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, аз Ви моля, да постановите решение, с което потвърдите обжалваното постановление.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки, с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  09:47часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: